Niedziela misyjna w Siedlcach

19 sierp­nia Nie­dzie­la Misyj­na w Sie­dl­cach z udzia­łem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS – Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go i Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC. Nie­dzie­la Misyj­na odby­ła się w Par. Św. Sta­ni­sła­wa bpa Męczen­ni­ka, gdzie pro­bosz­czem jest ks. Adam Patejuk.

Na wszyst­kich Mszach Św. ks. Bogu­sław gło­sił kaza­nie, w któ­rym przy­bli­żał isto­tę ducho­wo­ści i cha­ry­zma­tu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ale też sens życia we wspól­no­cie w ogó­le. Mówił rów­nież o obec­no­ści i mocy Krwi Chry­stu­sa we współ­cze­snym świe­cie. Pod koniec Mszy Św. było świa­dec­two dawa­ne przez człon­ków WKC: Tere­sę Świ­der­ską – Ani­ma­tor­kę Kra­jo­wą, Jaro­sła­wa Dzie­kań­skie­go – Ani­ma­to­ra Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go i ani­ma­tor­ki die­ce­zjal­ne – Elż­bie­tę Trzciń­ską i Marię Brach. W świa­dec­twach swych dzie­li­li się tym jak żyją Sło­wem życia i co im daje Wspólnota.

Po każ­dej Mszy Św. były roz­mo­wy z zain­te­re­so­wa­ny­mi oso­ba­mi i moż­li­wość zaku­pie­nia dobrych, war­to­ścio­wych ksią­żek. Obser­wo­wa­ło się spo­re zain­te­re­so­wa­nie ludzi pro­po­no­wa­ny­mi pozy­cja­mi książkowymi.

Miej­sco­wi człon­ko­wie WKC przy­go­to­wa­li poczę­stu­nek dla osób posłu­gu­ją­cych w tej uro­czy­sto­ści, za co im ser­decz­ne - Bóg zapłać.

Jeste­śmy wdzięcz­ni Panu Bogu za moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia tej Nie­dzie­li Misyj­nej, za życz­li­wość i otwar­te ser­ce ks. Pro­bosz­cza oraz zaan­ga­żo­wa­nie i trud ks. Bogu­sła­wa – nasze­go Mode­ra­to­ra. Nie­oce­nio­ną pomoc sta­no­wił też udział s. Tere­sy i br. Jarosława.

Maria i Elż­bie­taani­ma­tor­ki die­ce­zji siedleckiej.