Echa odpoczynku z Bogiem nad morzem !! 14-18-06.2017

 

Echo piel­grzym­ki do Gie­trz­wał­du,  Swa­rze­wa, Pia­śni­cy i Wej­he­ro­wa, Puc­ka, Torunia…!

27 czerw­ca w Gie­trz­wał­dzie 140 lat temu roz­po­czę­ły się obja­wie­nia Mat­ki Bożej. Są to jedy­ne w Pol­sce zatwier­dzo­ne przez Kościół obja­wie­nia Maryj­ne. Min Mary­ja tam mówi­ła: ” Życzę sobie, aby­ście codzien­nie odma­wia­li różaniec”. 

Gie­trz­wałd:

 

 

 

Pozdra­wia­my w Chry­stu­sie ks. Bogu­sław cpps