19.12.2015 r. Jubileusz 200 lat powstania Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

19.12.2015 r.

To wła­śnie w tym dniu razem ze Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go i z Wszyst­ki­mi Przy­ja­ciół­mi i Współ­pra­cow­ni­ka­mi nasze­go Domu Misyj­ne­go  będzie­my świę­to­wać odpust św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go i Jubi­le­usz 200 lat powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa .   Ser­decz­nie Zapra­sza­my Wszyst­kich, któ­rzy czu­ją się naszy­mi gośćmi !!

Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !

Plan odpu­stu i jubileuszu:

16.00 Msza sw. pod prze­wod­nic­twem ks. Pro­bosz­cza Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go z Oża­ro­wa Maz.  Sta­nisława Zaro­sy SAC

17. 30 Wspól­na Agapa

18.30 Blok wykła­dów o histo­rii i ducho­wo­ści Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

1. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa  1815-2015 (15 sierp­nia 1815 roku – począt­ki Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa), prof. Wal­de­mar Roz­yn­kow­ski Toruń)

2. Kie­row­nic­two ducho­we według św. Kaspra del Bufa­lo, ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, CPPS

21.00 Apel Jasno­gór­ski i zakoń­cze­nie spotkania