Odpust św Kaspra del Bufalo 20.10.2018

 

Odpust św Kaspra del Bufa­lo 20.10 . 2018 OŻARÓW MAZOWIECKI 

Roz­gła­szaj, głoś i coraz bar­dziej roz­krze­wiaj nabo­żeń­stwo do Boskiej Krwi, a będziesz miał w sobie pokój i łaskę”. ( Św Kasper ) 

Pro­gram

11,00 – Moż­li­wość spowiedzi 

12,00 – Uro­czy­sta Msza św Odpustowa

13,30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i ciała

14,30 – Nie­spo­dzian­ka w Auli zakoń­czo­na Koron­ką do Boże­go Miłosierdzia 

15,15 – Wspól­na Aga­pa przy cie­płej her­bat­ce i smacz­nej kawie i przyniesionym 

cia­stecz­ku.

16,30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa na zewnątrz jeśli pozwo­li na to pogo­da, po powrocie 

indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem św Kaspra del Bufalo 

Ci któ­rzy mogą zapra­sza­my aby pozo­stać na Noc­ne Czuwanie 

któ­re roz­pocz­nie się o godz. 20,00 w Auli 

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA - W INTENCJI NOWYCH POWOŁAŃ ZAKONNYCH I KAPŁAŃSKICH SZCZEGÓLNIE DO NASZEGO ZGROMADZENIA MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA ORAZ W INTENCJI MŁODZIEŻY O DAR GŁĘBOKIEJ WIARY I MĄDROŚCI W PODEJMOWANIU ŻYCIOWYCH DECYZJI 

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce w Noc­ne Czu­wa­nie z tematem

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czuwania )

21,30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu 

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbigniew 

22,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kandydatów 

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Ożarowa 

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści (Paster­ka) kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w milczeniu.

1,00 - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go prowiantu.

2,00 - Pro­gram pro­wa­dzą ….(zapra­sza­my do udziału)

3,00 - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez ….(zapra­sza­my)

4,00 - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00 - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czuwania 

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576 

e-mail – ozarow@odkupieni.pl

Uwaga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00