Orszak Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim

6 stycz­nia 2016 r. (śro­da) o godz. 10.30  Mszy Św. w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go roz­pocz­nie się świę­to­wa­nie tzw. Orszak Trzech Kró­li. Patro­nat przy­ję­li: Bur­mistrz Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go, Sta­ro­sta War­szaw­ski Zachod­ni, Pro­bosz­czo­wie Para­fii Miło­sier­dzia Boże­go oraz NMP Kró­lo­wej Apo­sto­łów. Hasło tego­rocz­ne­go Orsza­ku Trzech Kró­li „Nade wszyst­ko miło­sier­dzie” -Miłość. Pokój. Przebaczenie.

W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go w całej Pol­sce były orga­ni­zo­wa­ne Orsza­ki Trzech Kró­li. 187 miej­sco­wo­ści bra­ło udział w tej akcji. Łącz­nie wzię­ło udział 630 000 osób w całej Pol­sce w 2014 roku, a w samej sto­li­cy ok. 100 000 osób, a w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim ok. 4 000 osób. Orszak rów­nież był w Chicago.

Zapraszam do krótkiej relacji
z II Orszaku Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim:

Był cie­pły sło­necz­ny dzień, w samo połu­dnie, wyru­szył Orszak Trzech Kró­li na uli­ce Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go. Nigdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło mi się uczest­ni­czyć w takiej świą­tecz­nej wypra­wie. Miłe to zasko­cze­nie zoba­czyć zaan­ga­żo­wa­nie tylu ludzi i poznać ich talen­ty. Muszę szcze­gól­nie wyróż­nić świet­ną grę aktor­ską oso­by któ­ra gra­ła „Luc­ka” oraz „nasze­go” Archa­nio­ła Gabriela.

Tanecz­nym kro­kiem z Panem Wojt­kiem podą­ża­li­śmy za Kró­la­mi do Betle­jem. Roz­śpie­wa­ni w ryt­mie kolęd, przy­gry­wa­nych przez góral­ską kape­lę, odkry­wa­li­śmy dro­gę do sta­jen­ki. Zaką­tek któ­ry sły­nie m.in z dobrej piz­zy ;P oka­zał się sie­dli­skiem czar­cich istot a więc repu­bli­ką przy­jem­no­ści. Jed­nak tym razem nie ule­gli­śmy namo­wom i pokusie.

Mimo wszyst­ko wię­cej ota­cza­ło nas anio­łów, miło i bez­piecz­nie było zna­leźć się wśród nich. Po przy­wi­ta­niu maleń­kie­go Jezu­sa mogli­śmy skosz­to­wać pysz­nej gro­chów­ki. Skąd wia­do­mo że była wyśmie­ni­ta?? Po zado­wo­lo­nych minach miesz­kań­ców. Gorą­co pole­cam! Orszak Trzech Kró­li!! Do zoba­cze­nia za rok!;)

Asia

 

Orszak Trzech Króli w Ożarowskim Betlejem

Orszak Trzech Kró­li w Oża­row­skim Betlejem