Po Odpuście Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie !

Przy­go­to­wa­li stra­ga­ny, zna­leź­li czas, moty­wa­cję i pie­nią­dze na to. Zło­ży­li ofia­rę na podróż auto­bu­sem, roz­kła­da­li namio­ty i przy­go­to­wa­li posił­ki. Kupo­wa­li fan­ty, książ­ki i pokarm do jedze­nia. Na koń­cu wszyst­ko posprzą­ta­li i do póź­ne­go wie­czo­ra wra­ca­li do rodzin­nych miej­sco­wo­ści będąc szczę­śli­wy­mi. Dla­cze­go? Po co?

Po to, by doświad­czyć praw­dzi­wej Miło­ści, „Albo­wiem dając otrzymujemy”(Św. Fran­ci­szek), bo „Wię­cej szczę­ścia jest w dawa­niu ani­że­li w bra­niu” (Dz Ap 20, 35). Ponie­waż czło­wiek «nie może odna­leźć się w peł­ni ina­czej jak tyl­ko przez bez­in­te­re­sow­ny dar z sie­bie same­go» (Gau­dium et spes, 24).

Bar­dzo Ser­decz­nie Dzię­ku­ję Wszyst­kim Ani­ma­to­rom i Człon­kom Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, oraz wszel­kim Orga­ni­za­to­rom  i Tym, któ­rzy wło­ży­li swój wkład i pot w powsta­nie tego Dzie­ła, któ­re nazy­wa się Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie !!!

Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS