Warsztaty Wspólnoty Krwi Chrystusa

Prze­ży­li­śmy nasze warsz­ta­ty w dniach 8-10.04.2016 r. na temat: Roz­po­znać swo­je talen­ty, by stać się czło­wie­kiem miło­sier­dzia-pięć języ­ków miłości

Dzię­ku­ję wszyst­kim uczest­ni­czą­cym, a przede wszyst­kim pro­wa­dzą­cym, mam tu na myśli Panią Mir­kę ze Wspól­no­ty Sychar. Myślę, że bar­dzo waż­ną spra­wą było na tych warsz­ta­tach odkry­cie dla każ­de­go z uczest­ni­ków praw­dy, jakie­go jerzy­ka miło­ści wła­śnie on potrze­bu­je. Pozwól­cie, że je w tym momen­cie przypomnę :

  1. Wyra­że­nie afirmacyjne(Słowo) Ono coś zna­czy, może być pozy­tyw­ne, lub nie, może koić lub ranić.
  2. Dobry czas, któ­ry poświę­ca­my bez­in­te­re­sow­nie dla drugiego
  3. Poda­run­ki, któ­re komuś daje­my lub przyj­mu­je­my. Cho­dzi o o dar od siebie
  4. Drob­ne przy­słu­gi. nie cho­dzi o obiet­ni­ce, lecz o czyn
  5. Dotyk, być bli­sko kogoś kie­dy on tego potrzebuje

Pro­sił­bym Was bar­dzo o podzie­le­nie się tak­że waszy­mi odkry­cia­mi. Świa­dec­twa pro­szę przy­sy­łać na e-mail: boguslaw@odkupieni.pl   Cze­ka­my na Wasze doświad­cze­nia ! z modli­twą ks. Bogu­sław cpps

DSC00473DSC00474DSC00475