3-5 marzec 2017 r. Formacyjny Dzień skupienia dla Wspólnoty Krwi Chrystusa i zainteresowanych

DSC00017

Dni Sku­pie­nia dla  animatorów

die­ce­zjal­nych WKC Oża­rów Maz. 03-05.03.2017.

Zapra­sza­my tak­że ani­ma­to­rów para­fial­nych, oraz grup, a tak­że wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa !

Temat : Bło­go­sła­wie­ni czy­ste­go ser­ca albo­wiem oni Boga oglą­dać będą (Mt 5,8)

Sło­wo Życia: (…)postę­puj­cie według ducha, a nie speł­ni­cie pożą­da­nia cia­ła” (Ga 5,16) (Mt 5,16)

Roz­wa­ża­nie w gru­pach: (Ga 5.16-24)

Pią­tek  03.03.17 r.

18.00 Kolacja

19.00  Msza św. w kaplicy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna

21.00 Apel Jasno­gór­ski i Dro­ga krzyżowa

22.00 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 04.03.17r. Dzień ciszy!

7.30 Msza św. z jutrznią

8.30 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.30- spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia

10.00 Kon­fe­ren­cja (Temat for­ma­cyj­ny WKC marzec 2017).

-Czas w mil­cze­niu na pogłę­bie­nie tematu

- pod­su­mo­wa­nie cza­su kaden­cji ani­ma­tor­skiej na pod­sta­wie odpo­wied­nie­go for­mu­la­rza i Sta­tu­tów WKC

- czas roz­mów ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Podregionu

12.15 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. w grupach

13.00 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpoczynek

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Podregionu

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 kola­cja

20.00 Ado­ra­cja Krzy­ża i dzięk­czyn­na  Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu cało­noc­na z inten­cję nowych powo­łań do WKC i CPPS

 - czas roz­mów ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Podregionu

Nie­dzie­la 05.02.17 r.

7.30 Msza św.

8.30 Śniadanie

-Spo­tka­nie animatorów

10.00 Wymia­na doświadczeń

- Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li i poma­ga­li w dniu sku­pie­nia (Oża­rów Maz. 03-05.02.2017) dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych , oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa. Było nas ok 40-stu osób. Był to czas odno­wy ducho­wej, reflek­sji nad powo­ła­niem do WKC. Szu­ka­niem odpo­wie­dzi na pyta­nie jak wypeł­nia­łem moje zada­nie ani­ma­to­ra w koń­czą­cej się kaden­cji. Prze­ży­wa­li­śmy też kolej­ny temat for­ma­cyj­ny mówią­cy o bło­go­sła­wień­stwie:Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią (Mt 5,7).

Cie­szy­my się, że na sku­pie­niu bra­li odział człon­ko­wie WKC z Sobo­le­wa, ze jest szan­sa na odno­wę tej Wspól­no­ty. Dzię­ku­ję za Wasze świa­dec­twa, któ­re przed­sta­wi­li­ście na koniec dnia sku­pie­nia. Mówi­ły one o nawró­ce­niu, prze­mia­nie i nowym życiu w Bogu i że to miej­sce jest dla Was domem.

Obec­nie szy­ku­je­my się na nie­dzie­le misyj­ne w Gar­wo­li­nie par. Mat­ki Bożej Częstochowskiej(12.03.17 r.) i w Bia­łym­sto­ku par. Niep. Ser­ca Maryi(19.03.2017 r.). Pole­ca­my Waszej pamię­ci modli­tew­nej te wydarzenia.

Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem i zapra­szam na kolej­ny dzień sku­pie­nia za mie­siąc 3-5.03.2017 r. ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

 

AMDG !