Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 19-22.11.2018 r.

Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Duszpasterskich !
Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych rekolekcjach.
Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie teź innych Kapła­nów, któ­rzy chcie­li­by uczest­ni­czyć w tego typu rekolekcjach.
Ser­decz­nie Dzię­ku­ję za pomoc w tej sprawie.
Szczy­to­wy plan reko­lek­cji prze­ka­żę dro­ga e-mailo­wą dla zainteresowanych.
Z Chry­stu­so­wej Pozdrowieniem
Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chrystusa
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa 19-22.11.2018 r.

Sło­wo Życia: Bo kto peł­ni wole Ojca moje­go, któ­ry jest w nie­bie, ten Mi jest bra­tem, sio­strą i mat­ką” (Mt 12,46-50).

Temat: Roze­zna­wa­nie duchowe 

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19. 

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogu­sław cpps, 

Zgło­sze­nia do: 14.11.2018 r.

Ofiara:240 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 19.11.18 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 22.11.18 r. obia­dem ok. godz. 14.00.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach !

AMDG !

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa

19-22.11.2018 r.

Temat: Roze­zna­wa­nie ducho­we Jak owoc­nie roze­zna­wać dzia­ła­nie Boga w życiu oso­bi­stym i spo­łecz­nym?[1]

Sło­wo życia: Bo kto peł­ni wole Ojca moje­go, któ­ry jest w nie­bie, ten Mi jest bra­tem, sio­strą i mat­ką” (Mt 12,46-50).                                        Pro­wa­dzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa i zapro­sze­ni Goście

Plan:  

Ponie­dzia­łek 19.11.2018 r.

18.00 Kola­cja

20.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty i Kon­fe­ren­cja wstęp­na o ducho­wo­ści Krwi Chrystusa

21.00 Apel Jasno­gór­ski, Hymn do Ducha Świę­te­go. Cisza nocna

Wto­rek 20.11.2018 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja I Jak owoc­nie roze­zna­wać dzia­ła­nie Boga w życiu oso­bi­stym i społecznym?

10.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

12.00 Msza św. (Modli­twa w cią­gu dnia)

13.00 Obiad

16.00 Kon­fe­ren­cja II Wola Ojca

16.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

17.40 Nie­szpo­ry

18.00 Kola­cja

19.00 Nabo­żeń­stwo Pokutne

20.00 Dróż­ki Krwi Chrystusa

-Apel Jasno­gór­ski. Cisza nocna

Śro­da 21.11.2018 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja III Otwo­rzyć się na dar sumienia

11.00 Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

12.00 Msza św.

13.00 Obiad

16.00  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. (Mt 12,46-50)

17.00 Nie­szpo­ry, Czas z Maryją(np. róża­niec święty)

18.00 Kola­cja

19.00 Świa­dec­two o Kapłań­stwie  na pod­sta­wie reko­lek­cji z kar­dy­na­łem Luis Anto­nio Tagle (Edy­ta Tymbarkiewicz)

21.00 - Apel Jasno­gór­ski. Cisza nocna

Czwar­tek 22.11.2018 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja IV Roze­zna­wa­nie indywidualne

11.00 Wymia­na doświadczeń

12.00 Msza św. z modli­twą w cią­gu dnia

13.00 Obiad

-Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !

 

[1] Na pod­sta­wie Semi­na­rium dla lide­rów ruchów i WŻCh, Otwock,5-8 lip­ca 2018 pro­wa­dzo­ne­go przez O. Ada­ma Schul­za SJ