Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 13-16.11.2017 r.

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa

13-16.11.2017 r.

Temat: Krew Chry­stu­sa jako Sło­wo Życia- rola Sło­wa Boże­go w życiu kapłańskim

Sło­wo życia: Nie każ­dy, któ­ry Mi mówi: Panie, Panie!, wej­dzie do kró­le­stwa nie­bie­skie­go, lecz ten, kto speł­nia wolę moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie” (Mt 7,21).

Pro­wa­dzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa i zapro­sze­ni Goście

Plan:                                                

Ponie­dzia­łek 13.11.2017 r.

18.00 Kola­cja

20.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty i Kon­fe­ren­cja wstępna

21.00 Apel Jasno­gór­ski, Hymn do Ducha Świętego

Wto­rek 14.11.2017 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja I (Isto­ta Apo­stol­stwa wg Łk 10,38-42)

10.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

12.00 Msza św. (Modli­twa w cią­gu dnia)

13.00 Obiad

16.00 Kon­fe­ren­cja II (Wia­ra w życiu kapłań­skim Mk 15,33-39)

16.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

17.40 Nie­szpo­ry

18.00 Kola­cja

19.00 Nabo­żeń­stwo Pokutne

20.00 Dróż­ki Krwi Chrystusa

-Apel Jasno­gór­ski

Śro­da 15.11.2017 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja III (Poku­sy Jezu­sa wg   Łk 4, 1-13)

10.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu

12.00 Msza św. (Modli­twa w cią­gu dnia)

13.00 Obiad

16.00  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. (Mt 7,21-29)

17.00 Godzi­na pytań i dialog

18.30 Kola­cja

19.30 Świa­dec­twa ludzi Świeckich

21.00 Nie­szpo­ry - Apel Jasnogórski

Czwar­tek 16.11.2017 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja IV (Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa ciąg dalszy)

11.00 Wymia­na doświadczeń

12.00 Msza św. z modli­twą w cią­gu dnia

13.00 Obiad

-Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !


Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19. 

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  ks. Bogu­sław cpps, 

Zgło­sze­nia do: 09.11.2017 r.

Ofiara:200 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 13.11.17 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 16.11.17 r. obia­dem ok. godz. 14.00.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych rekolekcjach !

AMDG !