Skupienie formacyjne dla WKC i zainteresowanych 8-10.06.2018 r.

Zapra­sza­my na ostat­nie już w tym roku for­ma­cyj­nym sku­pie­nie w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. będzie nie­spo­dzian­ka!  Zapra­sza­my Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.  Dla pogłę­bie­nia isto­ty nasze­go powo­ła­nia jako WKC wczy­taj­my się w pew­ną reflek­sję. Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka . Ks. Bogu­sław cpps

Zadnie dla WKC

Kościół to Wspól­no­ta, Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa to Kościół. Praw­dzi­wa Wspól­no­ta powsta­je przez Miłość, 

Miłość to rela­cje. Zatroszcz­my się o nie. 

Badaj­my!

Oceń­my!

Napraw­my!

Pogłęb­my!

Dzia­łaj­my!

(X.bw Swa­rze­wo 2015)

Plan dnia skupienia:

Dni Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC

oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa 

Oża­rów Maz. 08-10.06.2018r.

Temat : „Ide­ał życia”

Sło­wo Życia: „Nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich”. (J 15,13)

Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (J 15,12-17)

Pią­tek  08.06.18 r.

18.00 Kolacja

19.00  Msza św. w kaplicy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna(aula)

21.00 Apel Jasnogórski

22.00 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 09.06.18 r. 

Cisza do  obiadu!

8.00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem w kaplicy

8.30 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja. Pro­mul­ga­cja Regu­la­mi­nu WKC Ks. Bogu­sław CPPS)- aula.

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (J 15,12-17)

12.30 Msza świę­ta- kaplica

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpoczynek

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu WKC

16.00 – Kon­fe­ren­cja razem ze Wspól­no­tą Domi­ni­kań­ską – „ Lec­tio Divi­na - pozo­sta­łe osoby

18.30 Nie­szpo­ry

19.00 - kola­cja (grill)

21.00 -22.30 Ado­ra­cja - kaplica

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 10.06.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śniadanie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły animatora

10.00 Kon­fe­ren­cja: Moc w sła­bo­ści- hoj­ność ser­ca w posłu­dze ani­ma­to­ra (Edy­ta T.[1])

[1] Dzien­ni­karz, tłu­macz ewan­ge­li­za­cyj­ny, zespół muzycz­ny „Głos Światła”.

11.30 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków skupienia-aula

13.00 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

 

[1] Dzien­ni­karz, tłu­macz ewan­ge­li­za­cyj­ny, zespół muzycz­ny „Głos Światła”.