Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29-31.01.2021 z PP Pulikowskich Jackiem i Jadwigą

29-31.01.2021 pla­no­wa­ne są  reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych: Pań­stwo Jacek i Jadwi­ga Pul­kow­scy , Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa 🙂 Zapi­sy przez recep­cję domu tel.:(22) 722 12 57 , kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 lub tel. e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Pro­si­my o poda­nie kon­tak­tu do sie­bie i powia­do­mie­nie nas o obec­no­ści razem z dzieć­mi. Na ten moment koszt wyno­si: Może ulec zmia­nie !

  Temat: W przygotowaniu:

  Miej­sce: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. ul. Zamoy­skie­go 19

Ofia­ra: 240 zł od oso­by dorosłej

Dzie­ci wiek 0-4 pro­mo­cja gra­tis od 5-go roku życia 100 zł

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem : 220 zł

Roz­po­czę­cie w pt. godz. 18.00 kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. godz. 14.00 obiadem

Zgło­sze­nia do 24.01.2021 r.

Ser­decz­nie Zapra­sza­my: Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

 Ps.

Zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie rekolekcji!

Uwa­ga! opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych rekolekcji

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzin­ne­go i wspól­no­ty Sychar !

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powołania

mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Planowania …