Rekolekcje dla Wszystkich Rodzin oraz Rodzin WKC z dziećmi młodzieżą 29-07-03.08.2019 Ożarów Maz

W nawią­za­niu do tego o czym roz­ma­wia­li­śmy pod­czas tego­rocz­ne­go Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC w Swa­rze­wie kon­kret­nie zapra­szam wszyst­kie rodzi­ny, któ­re do tej pory korzy­sta­ły z naszych reko­lek­cji rodzin­nych z uwzględ­nie­niem tak­że rodzin żyją­cych ducho­wo­ścią Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Pra­gnął­bym aby to był taki zaczą­tek for­ma­cji dla Rodzin WKC.
Na razie przy­sy­łam infor­ma­cje pod­sta­wo­we a nie­ba­wem podam plan reko­lek­cji do wiadomości.
Pro­szę nie przej­mo­wać się ewen­tu­al­ny­mi trud­no­ścia­mi finan­so­wy­mi. Jeśli one się poja­wią moż­na o tym indy­wi­du­al­nie roz­ma­wiać ze mną.
Pozdra­wiam i Ser­decz­nie Zapra­szam. z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław CPPS

Ser­decz­nie zapra­szam na:

Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i młodzieżą

Oża­rów Maz. 29.07-03.08. 2019 r.

Ter­min: 29.07-03.08.2019 r.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Rodzi­ny ze Wspól­not Kato­lic­kich min.

Porad­nic­twa Rodzin­ne­go, Wspól­no­ty Sychar,

Temat reko­lek­cji:  Ducho­wość małżeńska

Sło­wo Życia: „ (…) dla­te­go opu­ści czło­wiek ojca swe­go i mat­kę  i złą­czy się ze swo­ją żoną, i będą obo­je jed­nym cia­łem. (Mk 10,8)                                 

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

Ter­min zgło­szeń: do 22.07.2019 z przed­pła­tą 175 zł. od osoby

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 350 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie. Dzie­ci wiek 0-5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 200 zł. (Uwa­ga ! wzro­sły ceny mediów).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzinnym.

Uwa­gi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Poni­żej poda­ne są godzi­ny opie­ki nad dzieć­mi i mło­dzie­żą z minio­ne­go roku. W bie­żą­cym roku będą poda­ne razem z pla­nem turnusu.

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30-13.15
  2. 19.30-22.00
  3. - dodat­ko­wo w razie potrze­by 16.30-18.00 (warsz­ta­ty kosmetyczne)
  4. gru­pa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabo­żeń­stwie Pokutnym

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dziećmi 

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 1905-850 Oża­rów Mazowiecki

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Reko­lek­cje Rodzin

wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą w Oża­ro­wie Maz. 

Zapra­sza­my też rodzi­ny żyją­ce ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa z całej Polski 

29.07-03.08.2019 r.

Temat reko­lek­cji: Ducho­wość małżeńska

Sło­wo Życia: „ (…) dla­te­go opu­ści czło­wiek ojca swe­go i mat­kę  i złą­czy się ze swo­ją żoną, i będą obo­je jed­nym cia­łem”. (Mk 10,8)           

Plan reko­lek­cji:                     

Ponie­dzia­łek 29.07.19 r. Przyjazd.

Temat: Po co rekolekcje?

18.00 Kola­cja

19.00 Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne w auli dla wszystkich

20.00 Eucha­ry­stia-aula

21.15  Kon­fe­ren­cja wstęp­na dla mał­żeństw (Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS[1])

–  (dzie­ci w tym cza­sie przy­go­to­wu­ją się do snu, lub są z opiekunami)

23.00 Cisza nocna!!

Wto­rek 30.07.19 r.

Temat: Zamysł Boży wobec Sakra­men­tu małżeństwa

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

10.00 Kon­fe­ren­cja I: Ks. Bogu­sław CPPS

10.45 czas na reflek­sję w kaplicy

11.00  prze­rwa  

11.30  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. w grupach

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia

13.15 Obiad

14.00-18.30 Czas dla rodzin

18.30 Kola­cja

20.00 Ado­ra­cja, przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Poku­ty (Ks. Bogu­sław CPPS)

-oka­zja do Sakra­men­tu Pokuty

21.00  Bło­go­sła­wień­stwo Rodzin Najśw. Sakramentem

21.30 Zakoń­cze­nie Adoracji

Spo­tka­nie w gru­pach czas według usta­leń z ani­ma­to­ra­mi (wymia­na doświadczeń)

Cisza Noc­na !

Śro­da 31.07.19 r.

Temat: Ducho­wość Małżeńska

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

10.00 Kon­fe­ren­cja II: Ks. Bogu­sław CPPS

10.45 czas na reflek­sję w kaplicy

11.00  prze­rwa  

11.30  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. w grupach

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia

13.15 Obiad

14.00-18.30 Czas dla rodzin

18.30 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja III: Wspól­no­ta  Sychar kon­fe­ren­cja świa­dec­twa[2]

Spo­tka­nie w gru­pach czas według usta­leń z ani­ma­to­ra­mi (wymia­na doświadczeń)

Cisza Noc­na !

Czwar­tek 01.08.19 r.

Temat: Keryg­mat Małżeński

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

10.00 Kon­fe­ren­cja IV: Maria Wal­de­mar Tla­ga [3]

11.00  czas na reflek­sję w kapli­cy i roz­mo­wy z prelegentami

11.30  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. w grupach

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia

13.15 Obiad

14.00-18.30 Czas dla rodzin ewen­tu­al­ne roz­mo­wy z prelegentami

18.30 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja V: Maria Wal­de­mar Tlaga 

Spo­tka­nie w gru­pach czas według usta­leń z ani­ma­to­ra­mi (wymia­na doświadczeń)

Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu  w ciszy dla odważ­nych, ewen­tu­al­ne roz­mo­wy z prelegentami !

Cisza Noc­na !

Pią­tek 02.08.19 r. Dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń małżeńskich.

Temat: mał­żeń­ska Histo­ria Zbawienia

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.15 Śnia­da­nie

9.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup

10.00 Kon­fe­ren­cja VI: Godzi­na Pytań: Ks. Bogu­sław CPPS i Maria Wal­de­mar Tla­ga [4]

11.00  czas na reflek­sję w kapli­cy i roz­mo­wy z prelegentami

11.30  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. w grupach

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia (Odno­wie­nie Przy­rze­czeń mał­żeń­skich- w kapli­cy domo­wej 13.15 Obiad

14.00-18.30 Czas dla rodzin ewen­tu­al­ne roz­mo­wy z prelegentami

18.30 Kola­cja

20.00 Pogod­ny wieczór-misteria 

Spo­tka­nie w gru­pach czas według usta­leń z ani­ma­to­ra­mi (wymia­na doświadczeń)

Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu  w ciszy dla odważ­nych, ewen­tu­al­ne roz­mo­wy z prelegentami !

Cisza Noc­na !

Sobo­ta 03.08.19 r. Zakoń­cze­nie reko­lek­cji, wysła­nie na misję.

Temat: For­ma­cja Mał­żeństw w Kościele

7.30 Pobud­ka

8.15 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kaplicy.

8.30 Śnia­da­nie

10.00 Wymia­na doświad­czeń doro­słych uczest­ni­ków reko­lek­cji (aula)

12.00 Msza św. z bło­go­sła­wień­stwem dzieci

-obiad i zakoń­cze­nie reko­lek­cji AMDG !

 

Uwa­gi Organizacyjne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gimnazjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dziećmi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczynić.

Poni­żej poda­ne są godzi­ny opie­ki nad dzieć­mi i mło­dzie­żą z minio­ne­go roku. W bie­żą­cym roku będą poda­ne razem z pla­nem turnusu.

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30-13.15
  2. 19.30-22.00
  3. - dodat­ko­wo w razie potrze­by 16.30-18.00 (warsz­ta­ty kosmetyczne)
  4. gru­pa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w przy­go­to­wa­niu do Sakra­men­tu Pokuty

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dziećmi 

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksawerego
ul. Zamoy­skiego 1905-850 Oża­rów Mazowiecki

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   https://ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

 

[1] Misjo­narz Krwi Chrystusa

[2] Wspól­no­ta Trud­nych Mał­żeństw Sychar

[3] Porad­nic­two rodzin­ne Gdańsk Oliwa

[4] Porad­nic­two rodzin­ne Gdańsk Oliwa