Terminy rekolekcji … Z odwagą Miłością i modlitwą idziemy w naszym życiu naprzód.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Dro­dzy ! Ser­decz­nie Was zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym kalen­da­rzem nasze­go Domu Misyj­ne­go, no i oczy­wi­ście do uczest­ni­cze­nia w naszych reko­lek­cjach w ogra­ni­czo­nym zakre­sie dosto­so­wa­nym do tego co się dzie­je w Pol­sce i świe­cie ze wzglę­du na epi­de­mię. Z odwa­gą Miło­ścią i modli­twą idzie­my w naszym życiu naprzód. Bar­dzo ! Bar­dzo Gorą­co Dzię­ku­ję za czter­dzie­sto­dnio­we nie­ustan­ne nabo­żeń­stwo w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du. Dzię­ku­je tym Wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w tę  ini­cja­ty­wę i też nadal się modlą, aż do wybo­rów pre­zy­denc­kich. Pozdra­wia­my Was w Krwi Baranka !

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu i Kra­jo­wy WKC

Ter­mi­ny- Waka­cje 2020:

15-19.07.2020 Reko­lek­cje Rodzin I tur­nus ks. Ksa­we­ry CPPS

22-26.07.2020 Reko­lek­cje dla Doro­słych ks. Seba­stian CPPS

13-17.08.2020 Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus ks. Bogu­sław CPPS

18-20.09.2020 Sku­pie­nie WKC