Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - Terminy: wakacje 2020 rok

 Wspólnota Krwi Chrystusa

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Dro­dzy ! Ser­decz­nie Was zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym kalen­da­rzem nasze­go Domu Misyj­ne­go, no i oczy­wi­ście do uczest­ni­cze­nia w naszych reko­lek­cjach w ogra­ni­czo­nym zakre­sie dosto­so­wa­nym do tego co się dzie­je w Pol­sce i świe­cie ze wzglę­du na epi­de­mię. Z odwa­gą Miło­ścią i modli­twą idzie­my w naszym życiu naprzód. Bar­dzo ! Bar­dzo Gorą­co Dzię­ku­ję za czter­dzie­sto­dnio­we nie­ustan­ne nabo­żeń­stwo w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du. Dzię­ku­je tym Wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w tę  ini­cja­ty­wę i też nadal się modlą, aż do wybo­rów pre­zy­denc­kich. Pozdra­wia­my Was w Krwi Baranka !

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Mode­ra­tor  WKC i Misjo­na­rze Krwi Chrystusa !

 

Plan dnia sku­pie­nia dla Ani­ma­to­rów WKC i Chętnych

03-05.07.2020

Dom Misyj­ny Oża­rów Maz.

Temat: Uczyń ser­ca nasze według Ser­ca Twe­go Panie

Pt

Zakwa­te­ro­wa­nie

18.00 kola­cja

19.30 Msza święta

20.30 Wymia­na doświad­czeń (Jak żyje­my ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa w diecezjach)

Apel Jasno­gór­ski

cisza noc­na

 

Sob.

7.30 Jutrz­nia

8.00 śnia­da­nie

9.15 Szko­ła Animatorów

10.00 Kon­fe­ren­cją; (Ks. Bogu­sław CPPS)

11.00 Msza święta

12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go (J 3, 14–21)

13.00 obiad

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, śpiew suplikacji

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu i z Mode­ra­to­ra­mi Pod­re­gio­nu ks. Bogu­sła­wem CPPS i ks. Seba­stia­nem CPPS

WKC

16.30 Kon­fe­ren­cja  dla pozo­sta­łych uczestników(Ks. Zbi­gniew CPPS) w auli

18.30 Nie­szpo­ry i Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu oka­zja do spowiedzi

20.00  Grill wspól­ny (Przy­wi­ta­nie nowe­go Mode­ra­to­ra Podregionu)

Cisza pod­czas dnia sku­pie­nia obo­wią­zu­je od piąt­ku po Ape­lu Jasno­gór­skim do nie­dzie­li śnia­da­nia- czas poku­ty i nawrócenia !

Niedz.

7.30 Msza św.

8.30 śnia­da­nie

9.30 Szko­ła Animatorów

Zakoń­cze­nie dnia skupienia !

Słowo Życia: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,(…)” (J 3,16)

Tekst na roz­wa­ża­nie wspól­ne Pisma św.: (J 3, 14–21)             AMDG !

-------------------------------------------------------

Ter­mi­ny- Waka­cje 2020:

13.06.2020 Noc­ne czuwanie

11.06.2020 Boże Cia­ło; 15.00 Msza świę­ta, Procesja …

21.06.2020 Nie­dzie­la ku czci  Krwi Chrystusa

29.06-03.07.2020 Reko­lek­cje młodzieżowe

02.07.2020 Zaba­wa i pio­sen­ki dla dzie­ci przy­go­to­wa­ne przez młodzież

03-05.07.2020 Sku­pie­nie WKC zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go 2019/20 w Podregionie

Oża­row­skim

15-19.07.2020 Reko­lek­cje Rodzin I tur­nus ks. Ksa­we­ry CPPS

22-26.07.2020 Reko­lek­cje dla Doro­słych ks. Seba­stian CPPS

30.07-02.08.2020 Reko­lek­cje dla „ Małych Ryce­rzy” ks. Zbi­gniew CPPS  ks. Seba­stian CPPS

13-17.08.2020 Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus ks. Bogu­sław CPPS

18-20.09.2020 Sku­pie­nie WKC

-----------------------------------------------------------

Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w czter­dzie­sto­dnio­wym nie­ustan­nym nabo­żeń­stwie w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du jak też o łaskę nawró­ce­nia dla nas przez tę pró­bę wia­ry. Wszel­kie szcze­gó­ły ini­cja­ty­wy u ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nów WKC oraz u oso­by koor­dy­na­cyj­nej tę ini­cja­ty­wę, Marii Krat­kow­skiej WKC z Ploc­ka: e-mail: maria.kratkowska@tlen.pl tel. 665 716 943

Modli­twa do św. Kaspra w cza­sach epi­de­mii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okre­sie udrę­ki pro­si­my Cie­bie, abyś wsta­wiał się za nami do nasze­go Ojca Niebieskiego.

Pod­czas wygna­nia doświad­czy­łeś bólu uwię­zie­nia i roz­sta­nia z rodzi­ną. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy są teraz pod­da­ni kwa­ran­tan­nie i nie mogą swo­bod­nie się poruszać.

Powie­dzia­łeś, że wszy­scy jeste­śmy cho­ry­mi  w wiel­kim szpi­ta­lu świa­ta. Teraz dra­ma­tycz­nie doświad­cza­my tej rze­czy­wi­sto­ści. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich cho­rych i za wszyst­kich, któ­rzy opie­ku­ją się nimi ponad wła­sne siły.

Przy­po­mnia­łeś nam, że myśl o śmier­ci jest świet­nym dorad­cą. Śmierć jest nam teraz bli­ska. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy umar­li, a tak­że za tych, któ­rzy ich opłakują.

Za Two­im  wsta­wien­nic­twem, św. Kasprze, szu­ka­my schro­nie­nia w ranach nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa i ufa­my mocy Krwi nasze­go Odkupiciela.

Św. Kasprze módl się za nami.

AMEN               (Za zgo­dą Kurii Gene­ral­nej CPPS marzec 2020 r)

 

Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka ! ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS


Z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my i pole­ca­my modli­twie przed Panem śp.

Heliodora Sikorski, który odszedł do Domu Pana !

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!
Były ani­ma­tor die­ce­zjal­ny WKC i Pod­re­gio­nu bar­dzo szla­chet­ny czło­wiek. Dzię­ku­ję Bogu za Jego służ­bę w naszej Wspól­no­cie. Zachę­cam do modli­twy i Komu­nii Świę­tej w Jego inten­cjach. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz Mu dać Panie a Świa­tłość Wie­ku­ista nie­chaj Mu świeci.
Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem. Ks.Bogusław cpps

Klik­nij w klep­sy­drę w poniż­szy link:
https://nekrolog.eklepsydra.pl/ords/f?p=EKLEPSYDRA:ELEKTRONICZNE:::::POWIADOMIENIE:WKSJ5VF9S5IP
Helio­dor Sikor­ski eKlepsydra

Śp. Helio­dor Sikor­ski uro­dził się 24.01.1944 roku zmarł 14.03.2020 roku w War­sza­wie. |Był puł­kow­ni­kiem Woj­ska Pol­skie­go, wykła­dow­cą Cen­trum Dosko­na­le­nia Ofi­ce­rów w Rem­ber­to­wie. Do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wstą­pił w 2001 roku. Był ani­ma­to­rem WKC w die­ce­zji War­szaw­skiej, a potem ani­ma­to­rem Pod­re­gio­nu Ożarowskiego.

Szla­chet­ność jego ser­ca okre­śla­ją takie czy­ny jak kwe­sto­wa­nie na Dom dla bez­dom­nych na ul. Żyt­niej w War­sza­wie. Piel­grzy­mo­wa­ła pie­szo do Czę­sto­cho­wy i Wil­na. Opie­ko­wał się Ewą Gro­chal­ską w Jej dniach cho­ro­by, człon­ki­nią WKC i para­fian­ką para­fii Boga­ro­dzi­cy Matyi w Warszawie.

Będąc 29 lat w służ­bie Woj­ska Pol­skie­go rezy­gnu­je z pro­po­no­wa­nej karie­ry, ponie­waż obie­cał swo­je­mu bra­tu, że zaopie­ku­je się szwa­gier­ka­mi po śmier­ci swo­je­go bra­ta. Skła­da rezy­gna­cję z pra­cy w woj­sku i zaopie­ko­wał się Ewą i Agniesz­ką, któ­re trak­to­wał jak przy­bra­ne cór­ki. Są One tutaj razem z nami na modli­twie. Opie­ko­wał się też swo­imi rodzi­ca­mi i brać­mi swo­jej żony Ali­cji. Był obo­wiąz­ko­wym, odpo­wie­dzial­nym, nie narze­kał i nie rzu­cał słów na wiatr.

Pie­lę­gniar­ka, któ­ra przy­szła pod­łą­czać kro­plów­kę dla śp, Helio­do­ra powie­dzia­ła: „Pod­łą­cza­łam mu kro­plów­kę, a On zasnął”. A żona Ali­cja opo­wia­da, że w ostat­nim cza­sie : „Czę­sto robił znak Krzy­ża drżą­cą ręką przy poże­gna­niu z Nią, pod­no­sił obra­zek św. Kaspra i przy­ci­skał do pier­si”. To było jed­no z ostat­nich spo­tkań z br. Helio­do­rem Jego żony Ali­cji[1].

 

Jego życie pró­bo­wał­bym pod­su­mo­wać  nastę­pu­ją­cy­mi słowami:

 

1.Przeżył życie pięknie.

2.Przeżył życie na wzór Chry­stu­sa, prze­szedł dobrze czy­niąc, zosta­wia­jąc za sobą śla­dy Dobra!

  1. Myślę, że Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły , Żywy, któ­ry obie­cał nam miesz­kań wie­le w nie­bie przyj­mie Go do swo­je­go Domu. Dzię­ku­ję Bogu Jedy­ne­mu i Wszech­mo­gą­ce­mu za takich świec­kich apo­sto­łów i takich kato­li­ków, żyją­cych w pośrod­ku świa­ta, za takie oso­by żyją­ce Sło­wem Boga i ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa. Mam nadzie­ję że śp. Br. Helio­dor będzie nadal opie­ko­wał naszą Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w całym Pod­re­gio­nie.                                                        Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

[1] Roz­mo­wa A. Sikorska,15.03.2020.

 


Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi

BKJ
Pod tym lin­kiem są zdję­cia z  roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Maryi Mat­ki  i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Waw­rzy­sze­wie w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim 07.03.2019 r.
Pozdra­wiam. Bogu­sław cpps
27.10.2019 r. godz. 17.00 roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Dzie­ka­no­wie Leśnym para­fii Mat­ki Bożej kró­lo­wej Rodzin.

 

Pozdra­wiam ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS Wasz mode­ra­tor WKC


 

 

 

Komentarze wyłączone

Komentarze wyłączone. Nie możesz pisać komentarzy w tym wpisie.