Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
23 styczeń 2012@14:00 – 27 styczeń 2012@15:00
2012-01-23T14:00:00+01:00
2012-01-27T15:00:00+01:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
250
Kontakt:
Ks. Mariusz Szykuła CPPS
(22) 722-12-57

Ferie z Bogiem” to czas, któ­ry nie jest odpo­czyn­kiem od Boga. To szcze­gól­ny wypo­czy­nek, któ­ry pozwa­la nam doj­rzeć obec­ność Boga w tym wszyst­kim, co nas ota­cza. Ten okres moż­na wyko­rzy­stać na wytchnie­nie od codzien­no­ści, ale też na zbli­że­nie się do Boga poprzez odkry­wa­nie Jego śla­dów, któ­re zosta­wił w świecie. 

Ferie to czas rado­wa­nia się więk­szą ilo­ścią wol­ne­go cza­su i obec­no­ścią bli­skich osób, dla­te­go chce­my zapro­sić Was, aby wraz z nami wyko­rzy­stać go na budo­wa­nie rela­cji z naj­bliż­szy­mi oso­ba­mi i Bogiem poprzez modli­twę, rekre­ację, odpo­czy­nek, kon­kur­sy, warsz­ta­ty, świadectwo. 

Potrze­ba cza­su spry­tu, by dostrzec pięk­no i dys­kret­ny ślad Bożej obec­no­ści w świe­cie.

Ser­decz­nie zapra­sza­my gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów na reko­lek­cje p.t. Śla­dy Bożej obecności.

Zapi­sy u ks. Mariu­sza Szy­ku­ły CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57
Koszt: 250 zł (W przy­padku pro­blemu finan­so­wego, moż­na zło­żyć dobro­wolną ofiarę)

Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jaz­du. Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (for­mat Word)

Pro­szę zabrać ze sobą Pismo św. oraz dłu­go­pis z notat­ni­kiem, cie­płe ubra­nia, czap­kę, ręka­wicz­ki. Będzie też wyj­ście na basen (pro­szę zabrać strój kąpie­lo­wy i czepek).