Rekolekcje zimowe dla dzieci

Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
24 luty 2014@13:00 – 28 luty 2014@13:00
2014-02-24T13:00:00+00:00
2014-02-28T13:00:00+00:00
Gdzie:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
250

Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci uczęszczające

do szkół pod­sta­wo­wych (od II do VI kla­sy) na

Ferie zimowe z Bogiem

do nasze­go Domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazowieckim.

 Temat tego­rocz­nych reko­lek­cji zimo­wych „W szko­le Jezu­sa
Ter­min: 24-28.02.2014 r.
Miej­sce: Zamoy­skie­go 19, Oża­rów Mazowiecki

Drogie Dzieci,

Spo­ty­kać będzie­my się codzien­nie w małych grup­kach i wszy­scy razem na modli­twie, zaba­wach oraz przy scen­kach, poga­du­chach i nie­spo­dzian­kach. Codzien­nie odwie­dzi­my też Pana Boga na szcze­gól­nej uczcie we Mszy Świę­tej, będzie­my mogli pójść do spo­wie­dzi i rado­śnie mu śpiewać.

Oczy­wi­ście nie omi­ną nas pysz­ne posił­ki i deser­ki szy­ko­wa­ne przez cio­cie w kuch­ni. A sko­ro mówi­my o cio­ciach, to też o bra­ciach – to oni będą Waszy­mi opie­ku­na­mi przez czas wypo­czyn­ku w Oża­ro­wie, więc zabierz­cie ze sobą peł­ną garść dobrych myśli i uśmie­chów tak­że dla nich, bo spe­cjal­nie dla Was przy­ja­dą w swo­im wol­nym od pra­cy cza­sie. OK?

Na reko­lek­cjach widzi­my się od 28 stycz­nia do 1 lute­go, dla­te­go zabierz­cie ze sobą kil­ka zmian bie­li­zny i ubrań, ulu­bio­ną przy­tu­lan­kę, a jesz­cze lepiej ulu­bio­ne­go kole­gę i koleżankę.

Zapra­sza­my już w ponie­dzia­łek 24 lute­go 2014 r. od godzi­ny 14.00!

Do Rodziców i Opiekunów:

Jako kadra reko­lek­cyj­na (Misjo­narz pro­wa­dzą­cy i ani­ma­to­rzy) pra­gnie­my zatrosz­czyć się o dzie­ci w ferie przez śpiew, gry, róż­ne zaba­wy, warsz­ta­ty, ponad­to przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszyst­ko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogo­dy i prze­by­wa­nia na dworze.

Nasze reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne są w for­mie warsz­ta­to­wo-zaba­wo­wej. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty teatral­ne, malo­wa­nia i ryso­wa­nia (cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem). Waż­nym i prak­tycz­nym oka­zy­wał się też kurs pierw­szej pomo­cy, któ­ry oswa­jał dziec­ko z trud­ną sytu­acją, jaką jest wypa­dek i wska­zu­je meto­dy pomo­cy innym. Dla roz­luź­nie­nia i wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su pro­po­nu­je­my róż­ne zaba­wy, kon­ku­ren­cje czy nawet tańce.

Codzien­nie dzie­ci uczest­ni­czą w prak­ty­kach modli­tew­nych: pro­stej modli­twie poran­nej i wie­czor­nej, Mszy św. oraz krót­kiej kon­fe­ren­cji. Poprzez akty­wi­za­cję gru­po­wą (tzw. pra­cę w gru­pach) mogą bar­dziej zro­zu­mieć prze­ka­zy­wa­ne tre­ści religijne.

Każ­da gru­pa dzie­ci ma swo­je­go ani­ma­to­ra, któ­ry czu­wa i opie­ku­je się nimi. Dzie­ci poprzez przy­na­leż­ność do gru­py pozna­ją nowych kole­gów i kole­żan­ki, uczą się współ­pra­cy, zro­zu­mie­nia, nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów i odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie nawzajem.

Na reko­lek­cjach zapewniamy:

 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjonarzy

 • opie­kę animatorów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w grupach

 • atmos­fe­rę rado­ści i szacunku

 • naukę bycia w grupie

 • róż­ne warsz­ta­ty (np.: teatral­ne, pla­stycz­ne, szy­cia, pierw­szej pomo­cy, taneczne, …)

 • zaba­wy i kon­kur­sy grupowe

 • wyciecz­kę (w zależ­no­ści od programu…)

Zapi­sy:

Zapi­sy u ks. Mariu­sza Szy­kuły CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57

Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jazdu dziec­ka. Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyjną (PDF) (for­mat Word)

Co war­to, aby dziec­ko zabra­ło ze sobą? (mała sugestia)

 • przed­mio­ty kul­tu reli­gij­ne­go: róża­niec, dzie­cię­cy modli­tew­nik lub ksią­żecz­ka z rachun­kiem sumienia

 • piśmien­ne: mały zeszy­cik, długopis
 • odzież: spodnie/ spód­ni­ce, skarpety/ raj­sto­py, bluz­ki, swe­ter­ki, kurt­ka od desz­czu, bie­li­zna, slipy/ kostium na basen, buty na zmia­nę, kap­cie do cho­dze­nia po domu, klap­ki pod prysz­nic, inne wg uznania…
 • przy­bo­ry czy­sto­ścio­we: ręcz­nik mały do rąk i buzi, ręcz­nik kąpie­lo­wy, mydło w  mydel­nicz­ce, szam­pon do wło­sów, inne wg uznania…
 • leki (odda­wa­ne ani­ma­to­ro­wi) i kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne: leki przyj­mo­wa­ne sta­le przez dziec­ko z opi­sem daw­ko­wa­nia, leki przyj­mo­wa­ne doraź­nie przez dziec­ko z opi­sem daw­ko­wa­nia, Avio­ma­rin na podróż, krem z fil­trem do opa­la­nia, inne wg uznania…