Rekolekcje zimowe dla dzieci 2012


Warning: Illegal string offset 'cost' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 136

Warning: Illegal string offset 'is_free' in /wp-content/plugins/rich-snippet-for-ai1ec/rsai1ec.php on line 137
Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
16 styczeń 2012@14:00 – 21 styczeń 2012@12:30
2012-01-16T14:00:00+01:00
2012-01-21T12:30:00+01:00
Gdzie:
Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego
Jana Zamoyskiego 19
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska
Koszty:
250
Kontakt:
ks. Łukasz Tarnowski CPPS
(22) 722-12-57

Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do szko­ły pod­sta­wo­wej (od II do VI kla­sy) na ferie zimo­we do nasze­go Domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ne­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Czas prze­rwy pomię­dzy seme­stra­mi słu­ży dzie­ciom, aby ponow­nie nabra­ły sił i rado­ści. Tema­tem tego­rocz­nych reko­lek­cji będzie przy­jaźń. Moż­na o niej mówić na róż­ne spo­so­by w spo­sób zro­zu­mia­ły nawet dla dzie­ci. Nasze reko­lek­cje są pro­wa­dzo­ne w for­mie warsz­ta­to­wo-zaba­wo­wej. Warsz­ta­ty teatral­ne, malo­wa­nia i ryso­wa­nia cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Waż­nym i prak­tycz­nym oka­zu­je się też kurs pierw­szej pomo­cy, któ­ry oswa­ja dziec­ko z trud­ną sytu­acją, jaką jest wypa­dek i wska­zu­je meto­dy pomo­cy innym. Dla roz­luź­nie­nia i wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su pro­po­nu­je­my róż­ne zaba­wy, kon­ku­ren­cje czy nawet tań­ce. Dzie­ci mają moż­li­wość korzy­sta­nia z pobli­skie­go base­nu. Dla­te­go war­to zabrać stro­je kąpielowe.

Dzie­ci codzien­nie uczest­ni­czą w prak­ty­kach modli­tew­nych, Mszy św. i krót­kiej kon­fe­ren­cji. Poprzez akty­wi­za­cję gru­po­wą dzie­ci mogą bar­dziej zro­zu­mieć prze­ka­zy­wa­ne tre­ści reli­gij­ne, słu­ży temu pra­ca w grupie.

Każ­da gru­pa dzie­ci ma swo­je­go ani­ma­to­ra, któ­ry czu­wa i opie­ku­je się nimi. Dzie­ci poprzez przy­na­leż­ność do gru­py pozna­ją nowych kole­gów i kole­żan­ki, uczą się współ­pra­cy, rozu­mie­nia, nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów i odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie nawzajem.

Na reko­lek­cjach zimo­wych zapewniamy:

 • noc­leg wraz z peł­nym wyżywieniem

 • codzien­na Msza św., modli­twa rano i wieczorem

 • róż­ne warsz­ta­ty (teatral­ne, malo­wa­nia i ryso­wa­nia, szy­cia, pierw­szej pomo­cy, taneczne…)

 • zaba­wy i kon­kur­sy grupowe

 • nauka dla dzie­ci wraz z ani­ma­cją grupową

 • atmos­fe­ra rado­ści i szacunku

 • opie­kę animatorów

 • opie­ka ducho­wa Księ­ży Misjonarzy

 • wspól­ny wyjazd w cie­ka­we miej­sce (w zależ­no­ści od programu…)

Zapi­sy:

Zapi­sy u ks. Łuka­sza Tar­now­skie­go CPPS pod nr. tel. (22) 722-12-57
Koszt: 250 zł (W przy­pad­ku pro­ble­mu finan­so­we­go, moż­na zło­żyć dobro­wol­ną ofiarę)

Rodzi­ców pro­szę o wypeł­nie­nie kar­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej i przy­wie­zie­nie jej w dniu przy­jaz­du dziec­ka. Pobierz kar­tę kwa­li­fi­ka­cyj­ną (PDF) (for­mat Word)

Co war­to aby dziec­ko zabra­ło ze sobą? (suge­stia)

 • przed­mio­ty kul­tu reli­gij­ne­go (róża­niec, dzie­cię­cy modli­tew­nik lub ksią­żecz­ka z rachun­kiem sumienia)

 • piśmien­ne (mały zeszy­cik, długopis)
 • odzież (sweter/bluza ciepła,szalik i czap­ka, ręka­wicz­ki, cie­płe buty, kap­cie do cho­dze­nia po domu, klap­ki pod prysz­nic, inne wg uznania…)
 • przy­bo­ry czy­sto­ścio­we (ręcz­nik mały do rąk i buzi, ręcz­nik kąpie­lo­wy, mydło w mydel­nicz­ce, szam­pon do wło­sów, inne wg uznania…
 • leki i kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne (leki przyj­mo­wa­ne sta­le przez dziec­ko z opi­sem daw­ko­wa­nia, leki przyj­mo­wa­ne doraź­nie przez dziec­ko z opi­sem daw­ko­wa­nia, Avio­ma­rin na podróż, tłu­sty krem na sil­ny mróz, waze­li­no­wa pomad­ka do ust na mróz, inne wg uznania…)