Wypominki

Świę­ta jest myśl i zba­wien­na modlić się za zmar­ły­mi”  (z pie­śni mszal­nej pogrzebowej)

MÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE ZA NASZYCH ZMARŁYCH

W mie­sią­cu listo­pa­dzie, kie­dy bar­dziej pamię­ta­my o tych, któ­rzy przed nami ode­szli do wiecz­no­ści, o naszych bli­skich zmar­łych, krew­nych, przy­ja­cio­łach, sąsia­dach, zna­jo­mych zapra­sza­my do modli­twy i wysy­ła­nia do nas WYPOMINEK.

Jest to dobra oka­zja do wypeł­nie­nia uczyn­ku miłosierdzia.

Będzie­my modlić się za zmar­łych, pole­ca­nych w waszych wypo­min­kach, przez cały mie­siąc listo­pad, pod­czas wie­czor­ne­go nabo­żeń­stwa zarów­no przez Róża­niec do Mat­ki Bożej, jak i Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go, a tak­że zanu­rzać w Cene Nasze­go Odku­pie­nia poprzez Koron­kę do Krwi Chrystusa.

Wypo­min­ki moż­na wysy­łać na dwa sposoby:
1. Na adres e-mail: ozarow@odkupieni.pl. W tytu­le wia­do­mo­ści pro­si­my wpi­sać: „wypo­min­ki”.
2. Wia­do­mość SMS na numer tele­fo­nu: 723 215 576

Jeśli chcesz wspo­móc dzia­łal­ność Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa swo­ją ofia­rą, możesz to uczy­nić poprzez wpła­tę na kon­to bankowe:

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny, ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazowiecki

Nr rachun­ku: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Tytuł prze­le­wu: „wypo­min­ki”.

Ser­decz­nie zapra­sza­my, pozdra­wia­jąc w tym trud­nym czasie.

Z pamię­cią modlitewną.
Misjo­na­rze Krwi Chrystusa