01 lipca 2017r. Odpust Krwi Chrystusa w diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej

Ser­decz­nie Zapra­sza­my człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na dorocz­ne obcho­dy odpu­sto­we Uro­czy­sto­ści Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa 01.07.2017 r. w para­fii Świę­tych Rafa­ła i Alber­ta na Rudzie 

Ani­ma­to­rzy Die­ce­zjal­ni Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Warszawy

 1 lip­ca 2017 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI
JEZUSA CHRYSTUSA
w Para­fii św. O. Rafa­ła i Br. Alberta
Pro­gram wydarzeń:
9.00 Eucha­ry­stia kon­ce­le­bro­wa­na przez kapłanów
z Para­fii i Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
10.30 * Poczę­stu­nek w „Małej kaplicy”
* Księ­ga­ren­ka - książ­ki „Wydaw­nic­twa POMOC”
10.50 Taniec uwiel­bie­nia w „Małej kaplicy”
11.00 * Kon­fe­ren­cja Księ­dza Misjo­na­rza Krwi
Chry­stu­sa dla Mło­dzie­ży i Dorosłych
* Zaba­wy dla Dzie­ci, pro­wa­dzą­cy - Ks. Misjonarz
11.30 Warsz­ta­ty tema­tycz­ne: * Taniec uwielbienia
* Biżu­te­ria religijna
12.00 Wspól­na modli­twa na Ple­ba­nii: Anioł Pański
12.10 Gra tere­no­wa z roz­da­niem drob­nych upominków
13.00 Zakoń­cze­nie z bło­go­sła­wień­stwem indy­wi­du­al­nym Reli­kwią św. Kaspra del Buffalo
(Zało­ży­cie­la Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa)