15.01.2017 rok Opłatek Wspólnoty Krwi Chrystusa w diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej

Opła­tek Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w die­ce­zji war­szaw­skiej i warszawsko-praskiej
dsc01427

10.00 – Msza św. WKC pod prze­wod­nic­twem  i homi­lia ks. Mode­ra­to­ra WKC Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go cpps

DSC_4482

11.00 Wspól­ny opła­tek w refek­ta­rzu (jadal­ni)

13.00 Cie­pły posi­łek (jadal­nia)

?

?

14.00 Kon­fe­ren­cja (ks. Mariu­sza Szy­ku­ły cpps)
DSC_4546

DSC_4451

15.00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa z roz­wa­ża­nia­mi J. E. ks. Bisku­pa Józe­fa Zawit­kow­skie­go z Łowicza

- Msza św. i homi­lia pod prze­wod­nic­twem J. E. ks. Bisku­pa Józe­fa Zawitkowskiego
DSC_4633

Kaza­nie do Czci­cie­li Naj­święt­szej Krwi Chry­stu­sa wygło­szo­ne przez Ks. Bisku­pa Józe­fa Zawit­kow­skie­go z Łowi­cza w dniu 15 stycz­nia 2017 r. w Oża­ro­wie Maz:

To jest Krew, któ­ra za Was i z wie­lu będzie wyla­na   (por. Mt 26, 28)

Podzię­ko­wa­nie Ksie­dzu Bisku­po­wi przez Tere­sę Świ­der­ską - Ani­ma­tor­kę Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

Wię­cej na Stro­nie Kra­jo­wej WKC KLIKNIJ

17.30 Zakoń­cze­nie

Zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Jej sym­pa­ty­ków, gości  i zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa.

Ani­ma­to­rzy Die­ce­zjal­ni WKC Die­ce­zji War­szaw­skiej i Warszawsko-Praskiej.

AMDG !

Logi­ka Świąt Boże­go Naro­dze­nia, czy­li isto­ta Wcie­le­nia Syna Boże­go to wej­ście w ten świat, w to co nazy­wa­my pro­fa­num, w to co świec­kie, by ten świat ubo­ga­cić, przebóstwić.

Logi­ka świec­kie­go pań­stwa to dzia­ła­nie odwrot­ne, oddzie­le­nie tego co świę­te od tego co świec­kie (sacrum od pro­fa­num), Boskie­go od świec­kie­go. Bóg w Jezu­sie Chry­stu­sie prze­nik­nął ten świat, przy­szedł do tego świa­ta, stał się człowiekiem.

Czło­wiek wie­rzą­cy w Boże Naro­dze­nie nie może być zwo­len­ni­kiem świec­kie­go pań­stwa. A poza tym war­to pamię­tać, że każ­dy czło­wiek na świe­cie ma w sobie duszę i Ducha, czy­li ślad podo­bień­stwa do Boga ponie­waż został przez Nie­go stwo­rzo­ny. I kie­dy zwra­ca się ku Sacrum, czy­li do swo­je­go Stwór­cy sta­je się bar­dziej czło­wie­kiem, nato­miast, kie­dy oddzie­la się od Sacrum i zwra­ca ku pro­fa­num pomniej­sza swo­je człowieczeństwo.

Sło­wo sta­ło się cia­łem, tzn. Boskość połą­czy­ła się z docze­sno­ścią, ze świec­ko­ścią, jest to świę­to połą­cze­nia a nie oddzie­le­nia. Bóg zawsze łączy, nie dzieli!

(ks. Bogu­sław cpps)