ŚWIĘTO DZIECI 9.07 – 13.07 . 2019 (2-6 klasy)

Pla­kat na Świę­to Dzie­ci 2019

I. ŚWIĘTO DZIECI 9.07 – 13.07 . 2019

Dzie­ci z Fati­my – Poznaj potę­gę miło­ści Maryi

WITAMY SERDECZNIE W PROGACH NASZEGO DOMU MISYJNEGO

Wto­rek 9.07.2019.– DZIEŃ ZJAZDU I ZAPOZNANIA !!! 

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach, zapo­zna­nie się z pro­gra­mem rekolekcyjnym

17.30 – Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie naszych wspól­nych dni. Wycią­gnię­cie Fla­gi na maszt odśpie­wa­nie hymnu.

18.30 – Kola­cja , pomoc przy nakry­wa­niu i wycie­ra­niu naczyń.

19.30 – Zapro­szo­ny gość z same­go Śląska 

20.00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce w pro­gram wraz z nie­spo­dzian­ką: rekre­acja, tań­ce uwiel­bie­nia Film Dzie­ci z Fatimy

21.00 – Apel Jasno­gór­ski z modli­twą wie­czor­ną. Roz­po­czę­cie tak zwa­ne­go” Łań­cu­cha Miłości”

22.00 – Cisza noc­na, niech Cię Panie sen nasz chwali

Śro­da 10.07.2019. DZIEŃ PIOSENKI I KĄPIELI

7.30 – Pobudka 

8.00 – Poran­na modli­twa przy masz­cie na zewnątrz ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń 

9.30 –Temat dnia: „ Powią­za­nie św Jana Paw­ła II z dzieć­mi z Fati­my” Loso­wa­nie sta­cji Drogi

Świa­tła pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach przy­go­to­wa­nie wie­czor­ne­go nabożeństwa

12.00 – Msza Świę­ta z pro­ce­sją darów przy­go­to­wa­nych przez grupy 

13.00 - Obiad, zmy­wa­nie, nakrywanie

14.00 – Wyj­ście na Oża­row­ski basen i plac zabaw w par­ku „Zim­na woda zdro­wia doda”

Inte­gra­cja w gru­pach ani­ma­to­rzy są odpo­wie­dzial­ni za zor­ga­ni­zo­wa­nie pro­gra­mu dla grupy 

18.00 – Zasłu­żo­na kola­cja, pomoc w kuchni 

19.00 – Przy­go­to­wa­nie nazwy dla swo­jej gru­py ( Spo­tka­nie w swo­ich grupach )

20.00 – Przed­sta­wie­nie nazwy swo­ich grup

21.00 – Nabo­żeń­stwo Fatim­skie ( Jasno­gór­ski Apel na zewnątrz ) lub Dro­ga Świa­tła przygotowana

przez dzie­ci i pro­wa­dzo­na poprzez wyzna­czo­ne grupy 

22.00 – Cisza nocna

Czwar­tek 11.07.2019 DZIEŃ SPORTU I MODLITWY 

WSZYSTKO Z MARYJĄ I DLA JEZUSA

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa Przy figur­ce Mat­ki Bożej na zewnątrz ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń 

9.30 – Temat dnia „ Dzie­ci z Fati­my - Poznaj potę­gę miło­ści Maryi ”, pra­ca w grupach

12.00 – Msza Świę­ta ( z pro­ce­sją darów ) 

13.00 - Obiad, zmy­wa­nie, nakrywanie

14.00 – Przy­go­to­wa­nie Ado­ra­cji w swo­ich grupach 

15.00 - Oża­row­ska Olim­pia­da Spor­to­wa

18.00 – Posi­łek na łonie natu­ry GRIL + deser 

18:30 – Wyj­ście do Palo­tyń­skie­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go (odpow. kle­ryk Piotr )

20.00 – Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez gru­py. Bło­go­sła­wień­stwo Fatimskie

22.00 – Cisza nocna

Pią­tek 12.07.2019. DZIEŃ TWÓRCZOŚCI I ZABAWY 

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa przy figur­ce św Józe­fa na zewnątrz ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń 

10.00 – Temat dnia „Krew Baran­ka jako źró­dło oczysz­cze­nia i obmy­cia z naszych grze­chów” .

( Miste­rium ) Pogłę­bie­nie tema­tu dnia w grupach

12:00 - Msza Świę­ta z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej gru­py ( pro­ce­sja darów )

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.00 – Wyj­ście na Oża­row­ski basen i plac zabaw w par­ku „Zim­na woda zdro­wia doda”

Inte­gra­cja w gru­pach ani­ma­to­rzy są odpo­wie­dzial­ni za zor­ga­ni­zo­wa­nie pro­gra­mu dla grupy

15.00– Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w gru­pach w plenerze 

( przy­go­to­wa­nie miste­riów w gru­pach i wie­czor­ne­go nabożeństwa ) 

17.00- Wspól­na Rekre­acja na auli / zaba­wy na dwo­rze ( Festi­wal Pio­sen­ki itd. )

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

19.30 – Przed­sta­wie­nie przy­go­to­wa­nych miste­riów na auli.

Poda­ro­wa­nie sobie przy­go­to­wa­ne­go daru serca. 

Krót­kie nabo­żeń­stwo do Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach sied­miu prze­lań na zewnątrz ze 

świe­ca­mi

23.00 – Cisza nocna

Sobo­ta 13.07.2019. DZIEŃ ZAKOŃCZENIA I POŻEGNANIA

8.00- Pobud­ka

8.30- Uro­czy­sta Msza Świę­ta i nie­spo­dzian­ka dla rodzi­ców przy­go­to­wa­na przez dzie­ci, na którą 

ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców, rodzeń­stwo i opie­ku­nów. ( Ścią­gnię­cie uro­czy­ste flagi )

9.30- Śnia­da­nie dla dzie­ci / Rodzi­ce, opie­ku­no­wie - czas przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem 10.00 - Po śnia­da­niu na Auli roz­da­nie dyplo­mi­ków udzia­łu w Świę­cie Dzieci 

10.15- Pako­wa­nie się i sprzą­ta­nie pokoi.

11.00- Poże­gna­nie ze swo­imi ani­ma­to­ra­mi i opiekunami. 

Koszt poby­tu 260 zł jest moż­li­wość zwró­ce­nia się o zniż­kę bez­po­śred­nio do pro­wa­dzą­ce­go jeśli by zaist­niał jakiś poważ­ny pro­blem finan­so­wy któ­ry by nie umoż­li­wiał uczest­ni­cze­nia dziec­ku w swo­im „Świę­cie Dzie­ci” Jeśli rodzeń­stwo będzie chcia­ło uczest­ni­czyć to dru­ga jak i następ­na kolej­na oso­ba ma zniż­kę i pła­ci tyl­ko po 200 zł 

Dzię­ku­je­my rodzi­com jak i wszyst­kim dziad­kom czy star­sze­mu rodzeń­stwu za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w tego­rocz­nym Świę­cie Dzie­ci. Pro­si­my o jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu w swo­im „Świę­cie Dzie­ci” przez co uła­twi­cie nam przy­go­to­wa­nie całe­go pro­gra­mu orga­ni­za­cyj­ne­go i duchowego 

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz z ani­ma­to­ra­mi zapra­sza­ją ser­decz­nie i ocze­ku­ją wasze­go przy­jaz­du aby wspól­nie prze­żyć ten szcze­gól­ny i bło­go­sła­wio­ny czas.

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576 

e-mail – ozarow@cpps.pl

lub ks Zbi­gniew tel. kom 727 576 361 ema­il: zbigniew@odkupieni.pl