Plan Czuwania 08.06.2019 i 09.06.2019 Niedziela ku czci Krwi Chrystusa w Ożarowie Maz.


Uwaga !

ZMIANA TERMINÓW NOCNYCH CZUWAŃ I MSZY ŚWIĘTYCH KU CZCI KRWI CHRYSTUSA !!!

NOCNE CZUWANIE:

13.04.2019; 

04.05.2019;

08.06.2019;

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (II-GA NIEDZIELA MIESIĄCA):

10.03.2019;

14.04.2019;

05.05.2019;

09.06.2019;

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576 

e-mail – ozarow@odkupieni.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00 Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji dziew­cząt i kobiet w sta­nie bło­go­sła­wio­nym oraz dzie­ci któ­rych ich życie jest zagrożone. 


Niedziela ku czci Krwi Chrystusa

Data:09.06.2019

Miej­sce: Oża­rów Mazo­wiec­ki, kapli­ca Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, uli­ca Zamoy­skie­go 19

Zapro­sze­ni: Wszyscy.

Pro­gram:

14:00 Kon­fe­ren­cja

15:00 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa - dro­ga miło­ści. Prze­rwa - her­bat­ka i spra­wy na furcie…

16:15 Ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i ciała

--------------------------------------------------------------------------------

NOCNE CZUWANIE 8 CZERWIEC 2019 OŻARÓW MAZOWIECKI MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kolej­ne Noc­ne Czu­wa­nie w wigi­lię Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Modlić się będzie­my o wszel­kie dary i cha­ry­zma­ty. Niech Duch Świę­ty oży­wia w nas to co jest obumar­łe, skost­nia­łe, ruty­no­we, niech roz­pa­la w nas na nowo Ogień swo­jej Miłości.

PLAN CZUWANIA

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z krót­ką kate­che­zą - oka­zja do dania świadectwa 

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czuwania )

21,30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu 

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbigniew 

22,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i nasze­go kandydata.

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Ożarowa 

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii.

24,00 – Msza św, 

1,00 - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go prowiantu.

2,00 - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Wierszy

3,00 - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez ochot­ni­ków kto się zgło­si i przygotuje ?

4,00 - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00 - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czuwania 

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576 

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00