05.01.2019 program nocnego czuwania 05.01.2019 r.

BKJ !
Dro­dzy ani­ma­to­rzy WKC a szcze­gól­nie miesz­kań­cy War­sza­wy i oko­lic chcie­li­by­śmy Was Ser­decz­nie Zapro­sić na  czu­wa­nie  do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Maz!!!

Pozdra­wia­my w Krwi Chry­stu­sa . Wspól­no­ta Domu Misyj­ne­go w. Fran­cisz­ka Ksawerego .
Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@odkupieni.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00

Plan Czu­wa­nia 5.01 . 2019 OŻARÓW MAZOWIECKI 

Ado­ruj­my i Kon­tem­pluj­my Nowo naro­dzo­ne­go Jezusa 

Tak Bóg umi­ło­wał świat że Syna nam dał ! Daw­cą jest Bóg darem jest Jezus odbior­cą tego daru jesteś Ty. Czy już wła­ści­wie i god­nie przy­ją­łeś od swe­go Boga ten naj­cen­niej­szy i naj­pięk­niej­szy dar jakim jest Jego Jed­no­ro­dzo­ny Syn Boży ?

Pro­gram Mszy św ku Czci Krwi Chrystusa

11,00 – Moż­li­wość spowiedzi 

12,00 – Msza św ku czci Krwi Chrystusa 

(w inten­cji osób uczest­ni­czą­cych w niej oraz dobroczyńców 

nasze­go domu Misyj­ne­go, któ­rzy nas wspie­ra­ją swoją 

modli­twą, pra­cą i ofiarą)

13,15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą o 

uzdro­wie­nie duszy i cia­ła - indy­wi­du­al­ne błogosławieństwo 

Naj­święt­szym Sakramentem 

14,15 – Wspól­na Aga­pa przy cie­płej her­bat­ce i smacz­nej kawie i przyniesionym 

cia­stecz­ku.

15,00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

Ci któ­rzy mogą zapra­sza­my aby pozo­stać na Noc­ne Czu­wa­nie które 

roz­pocz­nie się o godz. 20,00 w Auli 

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA – W INTENCJI PODZIĘKOWANIA ZA MINIONY ROK 2018. Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POTRZEBNE ŁASKI NA TEN ROZPOCZĘTY 2019 

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce – Śpiew Kolęd 

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czuwania )

21,30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu 

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbigniew 

22,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kandydatów 

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Ożarowa 

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści (Paster­ka) kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w milczeniu.

1,00 - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go prowiantu.

2,00 - Pro­gram prowadzą ….….….….….….….….….….….….….….….….

3,00 - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez ….….….….….….….…..

4,00 - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00 - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czuwania 

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576 

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji naszych rodzin o dar głę­bo­kiej wia­ry nadziei i miło­ści oraz w waszych oso­bi­stych intencjach.