07.12.2019 ADWENTOWE NOCNE CZUWANIE PAN BLISKO JEST OCZEKUJ GO

 

Plakat Nocne Czuwanie 7.12.2019

NOCNE CZUWANIE U MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM – SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

                                       7.12.2019

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA – O DAR MOCNEJ WIARY NADZIEI I MIŁOŚCI ABY BYĆ ŚWIATŁEM DLA TEGO ŚWIATA I SOLĄ DLA TEJ ZIEMI.

PRZYGOTUJ SERCE DLA SWOJEGO PANA

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z tema­tem

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czuwania )

21,30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbigniew

22,00 –  Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kandydatów

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Ożarowa

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści  kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w milczeniu.

1,00  - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go prowiantu.

2,00  -  Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez Gru­pę modli­tew­ną z Wierszy

3,00  - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez oso­by któ­re się zgło­szą wcześniej !!!

4,00  - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00  - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czuwania

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”           

 

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie  nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go.    Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00

Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji ludzi zagu­bio­nych i uza­leż­nio­nych w róż­nych swo­ich nało­gach, o dar wol­no­ści dla nich i łakę nawró­ce­nia i sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu spo­wie­dzi, oraz w waszych oso­bi­stych intencjach.