15.12.2018 r. Odpust św Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz.

Zapraszam serdecznie do włączenia się w odmawianie zbliżającej się Nowenny do Św Franciszka Ksawerego jako przygotowanie się do przeżycia Odpustu w naszym Domu Misyjnym którego patronem jest św Franciszek Ksawery. Ten dom jest domem formacyjnym naszych kleryków i kandydatów przyszłych Misjonarzy Krwi Chrystusa. Intencja tej nowenny: o nowe święte powołania i potrzebne Łaski i Boże błogosławieństwo dla tych którzy już rozpoczęli swoją formację w tym domu. Nowenna rozpocznie się 24. XI listopada. W naszym Domu Misyjnym będzie połączona z modlitwą wieczorną i nieszporami oraz krótką Adoracją o godz. 18,00. Serdecznie pozdrawiam, błogosławię i zapraszam wszystkich chętnych do wspólnego świętowania 15 GRUDNIA 2018  Plan Uroczystości będzie podany na plakacie.

  ks. Zbigniew Lesiczka CPPS

Iko­no­gra­fia:
Przed­sta­wia­ny w habi­cie jezu­ic­kim, cza­sem w kom­ży i stu­le. Jego atry­bu­tem jest: musz­la św. Jaku­ba, gore­ją­ce ser­ce, pło­mie­nie wydo­by­wa­ją­ce się z pier­si, krab, kij piel­grzy­ma, krzyż, pochodnia.
Varia:
Wsta­wien­nic­twu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go przy­pi­sy­wa­no odzy­ska­nie wzro­ku cięż­ko cho­re­mu św. Kac­pro­wi del Buf­fa­lo, któ­ry już jako doro­sły męż­czy­zna zało­żył Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS), obie­ra­jąc jako głów­ne­go patro­na wła­śnie św. Franciszka.
Cytat:
Życie bez rado­ści obco­wa­nia z Bogiem to nie było­by życie, ale nie­ustan­ne umieranie.

Modlitwy do św. Franciszka Ksawerego

Fran­ci­szek uro­dził się 7 kwiet­nia 1506 r. na zam­ku Xavier w kra­ju Basków (Hisz­pa­nia). Na stu­diach teo­lo­gicz­nych zapo­znał się z bł. Pio­trem Favre i św. Igna­cym Loy­olą. Trzej przy­ja­cie­le oraz czte­rej inni towa­rzy­sze zło­ży­li ślu­by zakon­ne. Współ­za­ło­ży­cie­le Towa­rzy­stwa Jezu­so­we­go uda­li się potem do Rzy­mu, gdzie św. Fran­ci­szek otrzy­mał świę­ce­nia kapłań­skie. 7 kwiet­nia 1541 r. Świę­ty wyru­szył na misje do Indii. Tam w Goa zabrał się ener­gicz­nie do wygła­sza­nia kazań, kate­chi­za­cji dzie­ci i doro­słych, spo­wia­dał, poma­gał ubo­gim. Kate­chi­zo­wał rów­nież tubyl­ców. Zało­żył dwa kole­gia jezu­ic­kie. Udał się też do Japo­nii, gdzie nawró­cił ok. 1000 Japoń­czy­ków. Po powro­cie do Indii utwo­rzył nową pro­win­cję zakon­ną, zało­żył nowi­cjat zako­nu i dom stu­diów. Umarł w nocy z 2 na 3 grud­nia 1552 r. Jego cia­ło spo­czy­wa w Goa w koście­le jezu­itów. Pozo­sta­wił wie­le listów. Do chwa­ły bło­go­sła­wio­nych wyniósł go papież Paweł V w 1619 r., a już w trzy lata potem kano­ni­zo­wał Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go papież Grze­gorz XV. W 1910 r. papież św. Pius X ogło­sił św. Fran­cisz­ka patro­nem Dzie­ła Roz­krze­wia­nia Wia­ry, a w 1927 r. papież Pius XI ogło­sił nasze­go Świę­te­go wraz ze św. Tere­są od Dzie­ciąt­ka Jezus głów­nym patro­nem misji kato­lic­kich. Jest patro­nem Indii i Japo­nii oraz mary­na­rzy. Orę­dow­nik w cza­sie zara­zy i burz.
Oprac. na podst.www.brewiarz.katolik.pl

Każdy powinien mieć Świętego

Każ­dy powi­nien mieć jakie­goś Świę­te­go, z któ­rym pozo­sta­wał­by w bar­dzo zaży­łej rela­cji, aby odczu­wać jego bli­skość przez modli­twę i wsta­wien­nic­two, ale tak­że, aby go naśla­do­wać. Chciał­bym zapro­sić was, aby­ście bar­dziej pozna­wa­li Świę­tych, roz­po­czy­na­jąc od tego, któ­re­go imię nosi­cie, czy­ta­jąc ich życio­ry­sy i pisma. Bądź­cie pew­ni, że sta­ną się oni dobry­mi prze­wod­ni­ka­mi, aby­ście jesz­cze bar­dziej kocha­li Pana oraz będą cen­ną pomo­cą dla wzro­stu ludz­kie­go i chrześcijańskiego.
Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI, 2010

Nowen­na z proś­bą o łaski

Naj­mil­szy i naj­uko­chań­szy Świę­ty, peł­nią sza­cun­ku wraz z Tobą odda­ję cześć Boskie­mu Maje­sta­to­wi; i ponie­waż mam upodo­ba­nie w spe­cjal­nych darach łaski, któ­re Tobie udzie­lił za dni Two­je­go życia i chwa­ły po śmier­ci, skła­dam Ci ser­decz­ne dzię­ki, i pro­szę Cię z całe­go ser­ca, abyś wypro­sił mi Two­im potęż­nym wsta­wien­nic­twem łaskę świę­te­go życie i śmier­ci. Pro­szę Cię, abyś zechciał mi tak­że wypro­sić… (tutaj nale­ży pro­sić o upra­gnio­ne łaski ducho­we i docze­sne); a jeże­li to, o co pro­szę nie jest według chwa­ły Bożej i więk­sze­go dobra mojej duszy, uproś mi to, co jest bar­dziej sto­sow­ne do jed­nej i dru­giej. Amen.

Ojcze nasz – Zdro­waś Mario – Chwała.

- Módl się za nami Świę­ty Fran­cisz­ku Ksawery.
- A będzie­my god­ni obiet­nic Chrystusowych.

Módl­my się
O Boże, któ­ryś dzię­ki apo­stol­skie­mu gło­sze­niu Ewan­ge­lii przez Świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, powo­ła­łeś wie­le ludów Wscho­du do świa­tła Ewan­ge­lii, spraw, żeby każ­da chrze­ści­jań­ska wspól­no­ta pło­nę­ła tym samym apo­stol­skim zapa­łem, aby na całej zie­mi świę­ty Kościół rado­wał się nowy­mi dzieć­mi. Przez Chry­stu­sa Pana nasze­go. Amen.

Nowen­na ku czci św. Fran­cisz­ka Ksawerego

 

DZIEŃ I

K. „Czło­wiek został stwo­rzo­ny, aby Boga, nasze­go Pana, wiel­bił, oka­zy­wał Mu cześć i słu­żył Mu – i dzię­ki temu zba­wił dusze swo­ją” (ĆD 23). – Taki jest cel życia ludz­kie­go, taki jest cel życia każ­de­go z nas.
Św. Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry przy­ją­łeś z rąk Boga życie, któ­rym cię obda­ro­wał i od począt­ku cie­szy­łeś się nim w gro­nie rodzin­nym, w swo­jej ojczy­stej zie­mi, a potem na dro­gach świa­ta, uproś nam tę łaskę, aby­śmy zgod­nie z Bożym zamy­słem umie­li przyj­mo­wać wła­sne życie, za nie dzię­ko­wać i dobrze je prze­ży­wać wszę­dzie, gdzie dane będzie nam żyć, na więk­szą chwa­łę Boga i dla zba­wie­nia duszy.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, synu zie­mi hisz­pań­skiej, - módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, od dzie­ciń­stwa wpro­wa­dza­ny w tajem­ni­ce wiary,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wycho­wy­wa­ny w duchu sza­cun­ku do ludzi,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, umie­ją­cy cie­szyć się otrzy­ma­nym życiem,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pełen wia­ry w zamy­sły Ojca Przedwiecznego,

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

(Powyż­szą modli­twę odma­wia się każ­de­go dnia)

 

DZIEŃ II

K. „Inne rze­czy na powierzch­ni zie­mi stwo­rzo­ne zosta­ły dla czło­wie­ka i po to, by mu słu­żyć pomo­cą w zmie­rza­niu do celu, dla któ­re­go został stwo­rzo­ny” (ĆD 23). Taki jest cel każ­de­go stwo­rze­nia. Wszyst­ko co jest stwo­rzo­ne jest darem Boga dla czło­wie­ka i ma mu służyć.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry nie tyl­ko otrzy­ma­łeś życie, ale tak­że licz­ne dary, by ci poma­ga­ły w dro­dze do osią­gnię­cia wiecz­ne­go życia, uproś nam tę łaskę, aby­śmy umie­li dobrze wyko­rzy­stać dary, któ­ry­mi ubo­ga­co­ne jest nasze życie. Uproś nam potrzeb­ną mądrość, aby­śmy umie­li dobrze posłu­gi­wać się Boży­mi darami.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, uczą­cy się życia w rodzin­nym zam­ku Xaver, - módl się za nami
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, stu­den­cie uczel­ni paryskich,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zgłę­bia­ją­cy taj­ni­ki teologii,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pełen wia­ry w zamy­sły Ojca Przedwiecznego,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wraż­li­wy na natchnie­nia Ducha Świętego.

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ III

K. Rze­czy tej zie­mi, wszyst­ko co jest stwo­rzo­ne dla czło­wie­ka, powin­no przez nie­go być uży­wa­ne w takim stop­niu w jakim go wspo­ma­ga do osią­gnię­cia celu życia, a w takim stop­niu powi­nien ich uni­kać w jakim mu prze­szka­dza­ją do osią­gnię­cia celu życia (zob. ĆD 23).
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry uproś nam u Boga tę łaskę, aby­śmy umie­li w spo­sób wła­ści­wy posłu­gi­wać się tym wszyst­kim, co Bóg oddał do naszej dys­po­zy­cji. Uproś nam potrzeb­ną mądrość, byśmy wśród rze­czy tego świa­ta bra­li jedy­nie te, któ­re pomo­gą nam lepiej słu­żyć, czcić i oddać chwa­łę Bogu, a przez to zba­wić nasze dusze.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, po Boże­mu patrzą­cy na rze­czy­wi­stość zie­mi – módl się za nami
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, roz­trop­nie korzy­sta­ją­cy ze zdol­no­ści intelektualnych,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, żyją­cy ubo­go i skromnie
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, mają­cy zawsze na uwa­dze cel swo­je­go życia,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, sza­nu­ją­cy wszyst­ko co zosta­ło stwo­rzo­ne przez Boga

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ IV

K. Myśli­ciel XVI wie­ku powie­dział, że „czło­wiek musi nie­ustan­nie sta­wać się wol­nym wobec wszyst­kich rze­czy stwo­rzo­nych, jeże­li to zosta­ło pozo­sta­wio­ne cał­ko­wi­cie swo­bod­nej decy­zji naszej wol­nej woli, a nie zosta­ło zaka­za­ne” (ĆD 23). - Wszyst­ko jest dla czło­wie­ka, a czło­wiek jest Boży.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry mia­łeś wiel­kie wyczu­cie świa­ta i głę­bo­kie rozu­mie­nie sie­bie, uproś nam tę łaskę, aby­śmy zawsze pamię­ta­li, że Bóg obda­ro­wał nas tym świa­tem, a my mamy w nim zacho­wy­wać się jak dobrzy zarząd­cy, a nie wła­ści­cie­le. Uproś nam łaskę wol­no­ści wobec wszyst­kie­go, co zosta­ło odda­ne do naszej dyspozycji.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, czło­wie­ku według Ser­ca Jezu­so­we­go – módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, gor­li­wy naśla­dow­co Pana Jezusa,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, nie­stru­dze­nie naucza­ją­cy Jezu­so­wej Ewangelii,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, trosz­czą­cy się o ubo­gich i krzywdzonych,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zawsze uka­zu­ją­cy osta­tecz­ny cel życia ludzkiego

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ V

K. Czło­wiek ma wie­le pra­gnień. „Tak więc cho­dzi o to, byśmy ze swo­jej stro­ny nie pra­gnę­li bar­dziej zdro­wia niż cho­ro­by, bogac­twa niż ubó­stwa, sza­cun­ku niż pogar­dy, życia dłu­gie­go niż krót­kie­go; i – co za tym idzie – byśmy spo­śród wszyst­kich pozo­sta­łych rze­czy pra­gnę­li tyl­ko tego i to tyl­ko wybie­ra­li, co nas bar­dziej pro­wa­dzi do celu, dla któ­re­go zosta­li­śmy stwo­rze­ni” (ĆD 23).
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry mia­łeś tak wiel­kie zro­zu­mie­nie waż­no­ści pra­gnień w życiu czło­wie­ka, uproś nam u Boga tę łaskę, aby­śmy w naszym życiu mie­li dobre pra­gnie­nia. Uproś, aby­śmy „pra­gnę­li tyl­ko tego i to tyl­ko wybie­ra­li, co nas bar­dziej pro­wa­dzi do celu, dla któ­re­go zosta­li­śmy stwo­rze­ni” (ĆD 23).

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…,

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zatro­ska­ny o pozna­nie woli Bożej w życiu – módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, posłusz­ny Bożym przykazaniom,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, poszu­ku­ją­cy w życiu jedy­nie chwa­ły Bożej,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, czło­wie­ku wiel­kich pragnień,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pra­gną­cy odzna­czyć się w służ­bie Bożej

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ VI

K. Celem życia ludz­kie­go jest „chwa­ła, cześć i służ­ba Bogu” (ĆD 23). Zatem wszyst­kie jego „zamia­ry, czy­ny i pra­ce skie­ro­wa­ne powin­ny być wyłącz­nie ku służ­bie i chwa­le Jego Boskie­go Maje­sta­tu” (ĆD 45).
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry w pew­nym okre­sie życia zro­zu­mia­łeś, że całe two­je życie ma jedy­nie sens w służ­bie dla Boga, uproś tak­że i dla nas tę łaskę, aby całe nasze życie, „wszyst­kie nasze zamia­ry, czy­ny i pra­ce skie­ro­wa­ne były wyłącz­nie ku służ­bie i chwa­le Boskie­go Majestatu”.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, czci­cie­lu Trój­cy Prze­naj­święt­szy – módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pra­gną­cy na wzór Pan Jezu­sa żyć jedy­nie dla Boga,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, podej­mu­ją­cy tru­dy misyj­ne, aby uczyć praw­dy o Bogu
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, w posłu­dze misyj­nej cał­ko­wi­cie ufa­ją­cy Bogu,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wiel­ki misjo­na­rzu Indii i Japonii.

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ VII

K. „Wyobra­ża­jąc sobie Chry­stu­sa, nasze­go Pana, obec­ne­go i roz­pię­te­go na krzy­żu, trze­ba z Nim roz­ma­wiać o tym, że cho­ciaż był Stwór­cą, stał się czło­wie­kiem, a mając życie wiecz­ne, przy­jął śmierć docze­sną i w ten spo­sób umarł za moje grze­chy. Następ­nie spo­glą­da­jąc na sie­bie same­go, i pytać, co uczy­ni­łem dla Chry­stu­sa, co czy­nię dla Chry­stu­sa i co powi­nie­nem uczy­nić dla Chry­stu­sa. I tak widząc Go takim roz­pię­tym na krzy­żu, roz­wa­żyć wszyst­ko, co się z tym łączy” (ĆD 53).
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wie­my z opi­sów two­je­go życia, że byłeś czło­wie­kiem modli­twy. Czę­sto klę­cza­łeś przed krzy­żem, wpa­tru­jąc się w Ukrzy­żo­wa­ne­go. Roz­ma­wia­łeś z Panem Jezu­sem. Uproś tak­że i nam tę łaskę, aby­śmy umie­li się modlić, spo­ty­kać z Panem Jezu­sem Ukrzy­żo­wa­nym i byśmy zawsze pamię­ta­li o tym, co Jezus uczy­nił dla nas i byśmy pyta­li się z nie­po­ko­jem o to, co my teraz czy­ni­my dla Chrystusa.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, powo­ła­ny do pój­ścia za Panem Jezu­sem – módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pra­gną­cy upodob­nić się do Pana Jezusa,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, czło­wie­ku modli­twy i kontemplacji,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zatro­ska­ny, aby wszyst­ko czy­nić dla Pana Jezusa,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, czę­sto ado­ru­ją­cy Ukrzyżowanego

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ VIII

K. „Odwiecz­ny Panie wszyst­kich rze­czy! Oto przy Twej łaska­wej pomo­cy ofia­ru­ję się w obli­czu nie­skoń­czo­nej dobro­ci Two­jej i przed chwa­leb­ną Mat­ką Two­ją i wszyst­ki­mi świę­ty­mi dwo­ru nie­bie­skie­go. Chcę i pra­gnę i taka jest moja dobrze prze­my­śla­na decy­zja, byle to tyl­ko było ku lep­szej służ­bie Tobie i więk­szej Two­jej chwa­le, że Cię będę naśla­do­wał w zno­sze­niu wszyst­kich znie­wag, w pogar­dzie i cał­ko­wi­tym ubó­stwie, tak rze­czy­wi­stym jak ducho­wym, jeże­li Twój naj­święt­szy Maje­stat zechce mnie wybrać i przy­jąć do takie­go rodza­ju życia i sta­nu” (ĆD 98)
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, takie ofia­ro­wa­nie „Odwiecz­ne­mu Panu wszyst­kich rze­czy” uczy­ni­łeś pew­ne­go dnia w cza­sie swo­je­go nawró­ce­nia. Potem przez całą resz­tę życia robi­łeś wszyst­ko, aby być wier­nym temu ofia­ro­wa­niu. Uproś i nam tę łaskę, aby­śmy w służ­bie Panu Wszech­świa­ta, Odwiecz­ne­mu Kró­lo­wi odda­li wszyst­ko czym jeste­śmy i co posia­da­my i nie pokła­da­li żad­nej nadziei w tym świecie.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wzo­rze cał­ko­wi­te­go odda­nia się Panu Bogu – módl się za nami.
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wiel­ki misjo­na­rzu Indii i Japonii,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, oży­wio­ny pra­gnie­niem ewan­ge­li­za­cji Chin,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zabie­ga­ją­cy o ulże­nie uci­ska­nym przez kolonizatorów,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, gor­li­wy w tro­sce o zba­wie­nie bliźnich.

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.

DZIEŃ IX

K. „Roz­wa­żyć prze­mó­wie­nie, jakie Chry­stus, nasz Pan, wygła­sza do swo­ich sług i przy­ja­ciół (…). Zale­ca im, by wszyst­kim chcie­li udzie­lać pomo­cy i pocią­ga­li ich naj­pierw do naj­wyż­sze­go ubó­stwa ducho­we­go, a jeże­li Maje­sta­to­wi Boże­mu to by się podo­ba­ło i do tego ich wybrał, tak­że do ubó­stwa rze­czy­wi­ste­go; następ­nie do przyj­mo­wa­nia obelg i pogar­dy, ponie­waż z tych dwóch wyła­nia się poko­ra. Tak więc są trzy stop­nie: naj­pierw ubó­stwo prze­ciw bogac­twu, następ­nie obe­lgi i pogar­da prze­ciw zaszczy­tom świa­to­wym, wresz­cie poko­ra prze­ciw pysze. Niech przez te trzy stop­nie pocią­ga­ją do wszyst­kich innych cnót” (ĆD 146).
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, któ­ry tak uważ­nie wsłu­chi­wa­łeś się w naukę Chry­stu­sa i reali­zo­wa­łeś ją w swo­im misjo­nar­skim życiu, uproś i nam tę łaskę, aby­śmy byli zawsze posłusz­ni gło­so­wi Pana Jezu­sa i byśmy wszyst­kie Jezu­so­we nauki wcie­la­li w swo­je oso­bi­ste życie i tego naucza­li, cze­go pra­gnie Boska Dobroć.

Ojcze nasz…, Zdro­waś Mary­jo…, Chwa­ła Ojcu…

Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, zatro­ska­ny o pozna­nie Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go, módl się…
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, pra­gną­cy upodob­nić się do Jezusa,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, odważ­nie poszu­ku­ją­cy dusz dla Chrystusa,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, oży­wio­ny pra­gnie­niem poma­ga­nia duszom,
Świę­ty Fran­cisz­ku Ksa­we­ry, wzo­rze wszyst­kich misjonarzy

K. Módl się za nami św. Fran­cisz­ku Ksawery,
W. Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

K. Módl­my się
Boże, Ty przez misjo­nar­ską dzia­łal­ność świę­te­go Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go pocią­gną­łeś do świa­tła Ewan­ge­lii licz­ne naro­dy, daj wszyst­kim wier­nym tę sama gor­li­wość w roz­sze­rza­niu wia­ry, aby na całej zie­mi Kościół świę­ty cie­szył się z nowych wyznaw­ców. Przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą żyje i kró­lu­je w jed­no­ści Ducha Świę­te­go, przez wszyst­kie wie­ki wie­ków. Amen.