15.03.2020 r. Msza Święta ku czci Krwi Chrystusa III Niedziela Miesiąca- Zapraszamy !

Wszyst­kich Czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa i pra­gną­cych żyć w codzien­no­ści ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa

Ser­decz­nie Zapra­sza­my do nasze­go Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

Plan spotkania 15.03.2020(marzec):

  • 14.00 Kon­fe­rencja: Rozu­mie­nie poko­ry według św. Kaspra del Bufa­lo , Zało­ży­cie­la Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
  • 14.45 Ado­ra­cja
  • 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa
  • 16.30 Eucha­ry­stia

Najbliższe terminy III Niedzieli Miesiąca:

19.04.2020(kwiecień);

17.05.2020(maj);

21.06.2020(czerwiec);

W pro­gra­mie:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !