Msza św. ku czci Krwi Chrystusa 15.10.2017 r.

Msze ku czci Krwi Chry­stu­sa 15.10.2017 r.

Ser­decz­nie Zapra­sza­my na czas for­ma­cji w ramach III nie­dzie­li mie­sią­ca do nasze­go Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Maz.

  • W pro­gra­mie:
    14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chrystusa,
    16.30 Eucharystia
  • UWAGA!! Pod­czas waka­cji, w lip­cu i sierp­niu Msze św. ku czci Krwi Chry­stu­sa w trze­cią nie­dzie­lę mie­sią­ca są odwołane!!!

Kon­takt ks.Ksawery Kuja­wa cpps W każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia i maja) (Gru­dzień: Czu­wa­nie noc­ne WKC w kapli­cy Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Świę­te odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)