24.05.2020 r. Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie

Infor­ma­cje pod­sta­wo­we o odpu­ście Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie 24.05.2020

 

BKJ !

Dro­dzy człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy naszej Wspól­no­ty w tym roku w inny spo­sób będzie­my prze­ży­wać nasz dorocz­ny odpust maryj­ny w Czę­sto­cho­wie. Cie­szy­my się z nasze­go spo­tka­nia i wspól­nej modli­twy. Cze­ka­my na was i Ser­decz­nie zapraszamy !

Poda­je­my jesz­cze raz pod­sta­wo­we infor­ma­cje co do nasze­go odpu­stu: Rada Kra­jo­wa WKC

Co:

Msza św. odpu­sto­wa z oka­zji dorocz­ne­go odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi o godz. 12.30 . Prze­wod­ni­czy Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, Homi­lia ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC; Zawie­rze­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Bogu przez Maryję

 Nabo­żeń­stwo majo­we w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa godz. 15.00. Pro­wa­dzi ks. Daniel Mokwa CPPS, , bło­go­sła­wień­stwo ogól­ne Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa, nowe mia­no­wa­nia  ani­ma­to­rów pod­re­gio­nu i die­ce­zji w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim WKC, sło­wo Rady Kra­jo­wej WKC.

 

Gdzie:

Msza świę­ta: Jasna Góra

Nabo­żeń­stwo majo­we: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa Czę­sto­cho­wa ul. św. Kaspra 2/18

 

O Której?

Msza świę­ta: Jasna Góra: godz. 12.30

Nabo­żeń­stwo majo­we: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa Czę­sto­cho­wa: godz. 15.00

Jak?

Msza św. o godz. 12.30 przez trans­mi­sję tele­wi­zyj­ną inter­ne­to­wą z kapli­cy Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej. Np w prze­glą­dar­ce Google nale­ży wpi­sać: TVP VOD potem zna­leźć Msza świę­ta na Jasnej Górze oglą­daj na żywo

 

O 15.00 prze­wi­dzia­ne jest nabo­żeń­stwo majo­we w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa  trans­mi­to­wa­ne przez inter­net. poprzez nastę­pu­ją­cy link: https://www.facebook.com/mlodziwkc/ 

 

Dojazd ?

Naj­le­piej samo­cho­dem według dro­go­wska­zów na ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18 w Częstochowie

 

Posiłki ?

Pamię­ta­my, że jeste­śmy w okre­sie epi­de­mii i wszel­ka nasza gościn­ność jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go też Ks. Pro­win­cjał według moż­li­wo­ści Domu Misyj­ne­go zapra­sza Radę Kra­jo­wą i Rady Pod­re­gio­nów, oraz Księży,Siostry Zakon­ne (gości) zaraz po Mszy św. na Jasnej Górze do Domu św. Kaspra ul. Mąko­szy nr 1 na posiłek.

Pozo­sta­li goście nasze­go odpu­stu zapro­sze­ni są do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa na ul. św. Kaspra 2/18 w Czę­sto­cho­wie. Tam od godz. 14.00 będzie moż­li­wość otrzy­mać gorą­ce napo­je kawa/herbata i sko­rzy­stać z posił­ku we wła­snym zakresie.

 

Dele­ga­tów, przy­by­łych  na Jasną Górę pro­si­my o zabra­nie ze sobą iden­ty­fi­ka­to­rów i przy­by­cie na Jasna Górę do godz. 

12.00, naj­póź­niej 15 min przed Msza św.

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

 

Zawie­rze­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Mat­ce Bożej

Mary­jo, nasza uko­cha­na Mat­ko!   Sta­je­my Two­jej obec­no­ści, z ser­ca­mi prze­peł­nio­ny­mi wdzięcz­no­ścią za Two­ją nad nami opie­kę. Ty, jako naj­lep­sza Mat­ka uczysz nas jak być odda­nym Bogu, słu­chać i wypeł­niać Jego Sło­wo.  Pra­gnie­my razem z Tobą być ucznia­mi Two­je­go Syna

Kró­lo­wo nasza i Pani! Dzi­siaj pra­gnie­my przez Cie­bie poświę­cić się na nowo Bogu. Pra­gnie­my zło­żyć Ci w darze nasze ser­ca, a wraz z nimi szcze­re chę­ci i pra­gnie­nie słu­że­nia Two­je­mu Syno­wi w innych ludziach. Nasze życie oso­bi­ste i wspól­no­to­we, nasze dzia­ła­nie indy­wi­du­al­ne i gru­po­we niech będą wyra­zem naszej miło­ści do Boga i do Cie­bie Maryjo!

Mary­jo, Wspo­mo­ży­ciel­ko nasza! Wyproś nam u Boga zapał apo­stol­ski, aby­śmy darów Bożych nigdy nie zatrzy­my­wa­li tyl­ko dla sie­bie, lecz umie­li się nimi dzie­lić z inny­mi. Jest tak wie­lu spra­gnio­nych i potrze­bu­ją­cych wokół nas. Jest tak wie­le do zro­bie­nia, aby Jezus zakró­lo­wał w naszym życiu i w tym świe­cie. Wie­rzy­my wraz z całym Kościo­łem Świę­tym, że Krew Two­je­go Syna Mary­jo jest moc­niej­sza niż wszel­kie zło! Otwórz nasze oczy i uszy, uwraż­li­wiaj ser­ca na „woła­nie krwi”, oczysz­czaj nasze inten­cje, odświe­żaj nasze myśle­nie o gło­sze­niu Ewan­ge­lii. Uzdol­nij nas do modli­twy uwiel­bie­nia za wiel­kie dzie­ła Boga w naszym życiu i w świe­cie, aby­śmy tak, jak Ty, patrząc na cuda codzien­no­ści, doko­nu­ją­ce się wokół nas, śpie­wa­li za Tobą: „Wiel­bi dusza moja Pana i radu­je się duch mój, w Bogu, Zbaw­cy moim”.

Pro­si­my Cię: Wsta­wiaj się za nami, Pan­no Maryjo!

 

Wszy­scy: - Wsta­wiaj się za nami, Pan­no Maryjo! 

Kró­lo­wo Pol­ski – módl się za nami

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi- módl się za nami

 

Pro­po­zy­cja Hym­nu: „Mary­jo Dziewico”