20.05.2018 roku Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

 

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z całe­go kra­ju oraz wszy­scy nie­zrze­sze­ni przy­by­li w piel­grzym­ce do Czę­sto­cho­wy na dorocz­ny odpust w naszym Sank­tu­arium Krwi Chrystusa.

PROGRAM

Odpu­stu Maryj­ne­go w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa Czę­sto­cho­wa ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18:

20.05.2018 r.

9,15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa – Ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS

10,15 – ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa- Ani­ma­to­rzy Kra­jo­wi WKC

10,15  - Oka­zja do Spo­wie­dzi (Ple­ner)- Księ­ża CPPS i Goście

10,45 – śpiew Zapro­szo­ne­go Zespo­łu przed Mszą Św.

11,00 – Msza świę­ta, prze­wod­ni­czy Ks. Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC –  Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, homi­lia Ks. Pro­win­cjał CPPS  - Woj­ciech Czernatowicz

- Poświe­ce­nie  obra­zów na roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Pod­re­gio­nach WKC

-Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa przed zakoń­cze­niem Mszy Świętej

12,30 – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspólnocie,

13,30  – kon­cert  pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na zabawa

14, 30 – Nabo­żeń­stwo Majo­we – pro­wa­dzi Ks. Filip Pię­ta CPPS

Zobacz więcej:

Rada Kra­jo­wa WKC kon­takt: e-mail: wkc@odkupieni.pl

 

AMDG !