Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 21.05.2017 r.

 

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi  21.05.2017 r.

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.

(Por. Mt 5,13-14)

Pro­gram:

9:15 - Dro­ga Krwi Chrystusa(Moderator WKC Pod­re­gion Zamoyski)

10:15 - Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, świadectwo.

10.30 – Kon­cert Kwar­tet Jasnogórski

11:00-  Msza świę­ta, homi­lia Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, śpiew pie­śni: Kwar­tet Jasnogórski

12:30 – Poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspólnocie 

14:00 – Kon­cert zespo­łu WKC Mło­dych z Warszawy

15:00 – Nabo­żeń­stwo Majowe

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ! AMDG !