Dzień Skupienia WKC i wszystkich Chętnych 4-6.11.2016 Ożarów Maz.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Znalezione obrazy dla zapytania grafika o osmiu błogosławieństw

8 Bło­go­sła­wieństw to temat, któ­ry będzie  gro­ma­dził człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią we wszyst­kich Domach Misyj­nych w nowym Roku For­ma­cyj­nym 2016/2017.

Dro­dzy ani­ma­to­rzy i wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni naszą ducho­wo­ścią ser­decz­nie Was pozdra­wiam i zapra­szam do naszych Domów Misyj­nych na formację:

Dni Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych WKC

Oża­rów Maz. 04-06.11.2016

Temat : Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy się smu­cą, albo­wiem oni będą pocie­sze­ni(Mt 5,4)

Sło­wo Życia: Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy się smu­cą…(Mt 5,4)

Roz­wa­ża­nie w gru­pach: 2 Kor 7,5-11;

Pią­tek  04.11.16 r.

18.00 Kolacja

19.00  Msza św. w kaplicy(konf. wstępna)

20.15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy(Rozmowa z Panem i szu­ka­nie odpo­wie­dzi na pytania?)

21.30 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji, Apel Jasnogórski

22.00 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 05.11.16 r. Dzień ciszy!

7.30 Jutrz­nia z komentarzem

8.00 Spo­tka­nie w auli(wymiana doświad­czeń, nawią­za­nie do Ado­ra­cji w Pt)

9.00 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.45- spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia

10.15  Kon­fe­ren­cja dla wszystkich

-Czas w mil­cze­niu na pogłę­bie­nie tematu

11.15 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15  Msza św.

13.15 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry,

14.30 Oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i roz­mo­wy duchowej.

15.30 Godzi­na Pytań dla wszystkich

16.30 Prze­rwa

17.00 spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych  z Radą Pod­re­gio­nu WKC

17.00 Pra­ca w gru­pach dla pozostałych/ konferencja

-prze­rwa

19.00 Kolacja

20.15 Wymia­na doświadczeń 

21.00 – 23.00 Ado­ra­cja NS i oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty!

Cisza Noc­na !

Nie­dzie­la 06.11.16 r.

7.30 Msza św.

8.30 Śniadanie

-Spo­tka­nie animatorów

10.00 Konferencja(Przedstawienie owo­ców pra­cy w gru­pach- sob. Godz. 17.00/ Wymia­na doświad­czeń z dnia skupienia)

11.00 Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia skupienia.

AMDG !

Dni Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. będą:

03-05.02.2017 r.

03-05.03.2017 r.

02-04.06.2017 r. gości­my Rade Kra­jo­wą WKC

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

----------------------------------------------------------

Oprócz tego:

11.02.2017 r. - spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. roz­po­czę­cie 8.00 Jutrz­nią w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakramentu.

12.02.2017 r. Spo­tka­nie Komi­sji Regu­la­mi­no­wej WKC

28-30.10.2016 r. Rada Kra­jo­wa  WKC w Łabuńkach

10/11.12.2016 r. Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie WKC na Jasnej Górze

1-4 05.2017- Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

5-6.05.2017 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Ożarowskiego

i Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Polsce.

 --------------------------------------

Plan czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze 10/11.12.2016 r.

Bło­go­sła­wie­ni i miłosierni”

21.00 Apel Jasno­gór­ski (pro­wa­dzi ks. Bogu­sław CPPS)

21.30 Powi­ta­nie

21.45 Kon­fe­ren­cja wstęp­na (Ks. Daniel CPPS)

22.15 Nabo­żeń­stwo pokut­ne i uwiel­bie­nie (mło­dzież WKC)

(tajem­ni­ca I różań­ca – „Chrzest Jezu­sa w Jordanie”)

(zawie­rze­nie WKC Mat­ce Bożej –mode­ra­to­rzy i ani­ma­to­rzy WKC)

00.00 Eucha­ry­stia pod prze­wod­nic­twem ks. Abpa senio­ra Sta­ni­sła­wa Nowaka

01.30 – 02.10 WKC Oża­rów Maz.
Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako naj­waż­niej­sze potrze­by czło­wie­ka i tama wobec pły­ną­cych zagro­żeń ducho­wych oraz bie­dy duchowej.

(tajem­ni­ca II „Obja­wie­nie się Jezu­sa na wese­lu w Kanie Gali­lej­skiej”)

02.10 – 02.50 WKC Częstochowa 

Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako obli­cza szczę­ścia czło­wie­ka oraz źró­dła dobra i pokoju.

(tajem­ni­ca III ”Gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawrócenia”)

02.50 – 03.30 WKC Swarzewo

Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako sku­tecz­ne spo­so­by gasze­nia ognia roz­pa­lo­ne­go przez gniew – po owo­cach ich poznacie.

(tajem­ni­ca IV różań­ca - „Prze­mie­nie­nie na Górze Tabor”)

03.30 – 04.10 WKC Łabuńki 

Uczyn­ki miło­sier­dzia i bło­go­sła­wień­stwa, jako pięk­na modli­twa. Czy bło­go­sła­wień­stwa mają moje imię?

(tajem­ni­ca  V różań­ca - „Usta­no­wie­nie Eucha­ry­stii”)

4.15  Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie.                                      (amDG!)