11.01.2020 NOCNE CZUWANIE Adorujmy i Kontemplujmy Nowo narodzonego Jezusa

 Plan Czuwania - Styczeń 2020

Plan Czu­wa­nia  11.01 . 2020 OŻARÓW MAZOWIECKI

Ado­ruj­my i Kon­tem­pluj­my Nowo naro­dzo­ne­go Jezusa 

Tak Bóg umi­ło­wał świat że Syna nam dał ! Daw­cą jest Bóg darem jest Jezus odbior­cą tego daru jesteś Ty. Czy już wła­ści­wie i god­nie przy­ją­łeś od swe­go Boga ten naj­cen­niej­szy i naj­pięk­niej­szy dar jakim jest Jego Jed­no­ro­dzo­ny Syn Boży ?

 

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA – W INTENCJI PODZIĘKOWANIA ZA MINIONY ROK 2019. Z PROŚBĄ O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I POTRZEBNE ŁASKI NA TEN ROZPOCZĘTY 2020

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce – Śpiew Kolęd

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czuwania )

21,30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbigniew

22,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez Mag­dę i Kasię mło­dzież i kandydatów

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Ożarowa

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści (Paster­ka) kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w milczeniu.

1,00  - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go prowiantu.

2,00  - Pro­gram pro­wa­dzą …Gru­pa z Wierszy.

3,00  - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kan­dy­da­tów z pomo­cą Mag­dy i Kasi.

4,00  - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00  - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czuwania

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”           

 

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie  nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go.    Misjo­na­rze Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00 Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji naszych rodzin naszej Ojczy­zny o dar głę­bo­kiej wia­ry nadziei i miło­ści i Boże bło­go­sła­wień­stwo na ten cały nowo roz­po­czę­ty rok 2020 oraz w waszych oso­bi­stych intencjach.