Boże Narodzenia i MY !!

Po co Jezus się Wcie­lił? Po co stał się Człowiekiem?

Odpo­wiedź może­my zna­leźć w tej kolędzie:

Bóg się rodzi, moc tru­chle­je,
Pan nie­bio­sów obnażony;
Ogień krzep­nie, blask ciem­nie­je,
Ma gra­ni­ce nieskończony.
Wzgar­dzo­ny okry­ty chwałą,
Śmier­tel­ny Król nad wiekami;“.

Bóg chciał i che naro­dzić się w nas. Aby mógł się naro­dzić w nas potrze­ba być pokor­nym, potrze­ba skru­szeć w sercu.

Moc tru­chle­je“ - Moc nasza, ta tyl­ko ludz­ka w nas ma stru­chleć,
„Ogień krzep­nie“- Wszel­kie złe uczu­cia i emo­cje niech okrzep­ną. Nie kie­ruj­my się przede wszyst­kim emo­cja­mi w naszym zyciu.

Blask ciem­nie­je- blask nasze­go życia i ambi­cji niech ściem­nie­je przed bla­skiem Chry­stu­sa jego Majestatem.
Z życze­nia­mi tej kolę­dy kie­ru­je­my się do Was Dro­dzy Przy­ja­cie­le nasze­go Domu Misyj­ne­go, Dro­dzy Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy  Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Bło­go­sła­wio­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia i Szczę­śli­we­go Nowe­go Roku 2019 !!!

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go z Oża­ro­wa Maz.