Boże Narodzenie 2017

Pozdra­wia­my z Ser­ca z nasze­go Domu Misyj­ne­go w szcze­gól­nym cza­sie Boże­go Narodzenia.

Niech Syn Boży przy­ję­ty przez nas udzie­li nam mocy do peł­nie­nia Bożej Woli. Z modli­twą i rado­ścią. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz.

Przyj­ście Chry­stu­sa i sło­wa” klucz” w dzi­siej­szym świecie

(Jaka dro­ga, jaki kierunek?)

Pierw­sze sło­wo, „ znie­czu­le­nie”, dru­gie sło­wo, „zamia­na” pojęć , pro­wa­dzi do trze­cie­go sło­wa : nowo­cze­sność, czy euro­pej­skość to zna­czy bez war­to­ści chrze­ści­jań­skich, tzn. świec­kość i dechrystianizacja.

A prze­cież Chry­stus przy­szedł na zie­mię i przy­cho­dzi, wcie­la się w natu­rę czło­wie­ka po co?

By ten świat pod­nieść i ubo­ga­cić, uczło­wie­czyć, uczy­nić nowym przez przy­ka­za­nie Miłości!

(ks. Bogu­sław cpps  21-24.12.2017)

Poni­żej Szop­ka Betle­jem­ska z naszej kapli­cy Domu Misyjnego !