Boże Narodzenie 2011 r.

Nieszpory w wigilię Bożego Narodzenia

Nie­szpo­ry w wigi­lię Boże­go Narodzenia

Praw­dzi­wą tajem­ni­cą Boże­go Naro­dze­nia jest wewnętrz­na świa­tłość biją­ca od Dzie­ciąt­ka Jezus. Nie pozwól­my, by zawie­ru­chy naszych cza­sów zga­si­ły ten roz­pa­lo­ny przez wia­rę pło­mień! Strzeż­my go wier­nie i obda­rzaj­my nim innych!”
Bene­dykt XVI

Niech to betle­jem­skie świa­tło wej­dzie moc­no do naszych serc, niech roz­świe­tli i ogrze­je nasze rodzi­ny, wspól­no­ty. Niech przyj­ście Boże­go Syna na zie­mię będzie dla nas doświad­cze­niem Bożej miło­ści i dobroci.

Niech spo­tka­nie z Bożą Dzie­ci­ną napeł­ni nas nadzie­ją i ufno­ścią na każ­dy dzień. Niech umac­nia i pod­trzy­mu­je w zwąt­pie­niu i chwi­lach próby.
Niech Mat­ka Sło­wa poma­ga nam Go zacho­wy­wać w ser­cach i dzie­lić się tą rado­ścią z innymi.

Wspól­no­ta księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
z Oża­ro­wa Mazowieckiego

Żłobek na stole wigilijnym

Żłó­bek na sto­le wigilijnym

Żłobek w kaplicy (2011 r.)

Żłó­bek w kapli­cy (2011 r.)

Żłobek w kaplicy (2011 r.)

Żłó­bek w kapli­cy (2011 r.)