Czuwanie całonocne na Lednicy

Wszyst­kich czu­wa­nio­wi­czów zapra­szam na ostat­nie w tym roku szkol­nym czu­wa­nie, któ­re jak zapo­wia­da­li­śmy odbę­dzie się na Spo­tka­niu Mło­dych w Lednicy.

Wszy­scy chęt­ni są pro­sze­ni o zgło­sze­nia pod numerem:
(22) 722 12 57 lub na e-mail: lukasz@odkupieni.pl

Wyjazd jest prze­wi­dzia­ny na godzi­nę 10.00 w sobo­tę (z pod Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Oża­ro­wie), a powrót oko­ło 8.00/9.00 w nie­dzie­lę. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na (zosta­ło dokład­nie 13) dla­te­go pro­szę o zgło­sze­nia do naj­bliż­sze­go wtorku.
Koszt wyjaz­du to dobro­wol­na ofiara.