Czuwanie Nocne - przebaczenie w modlitwie Ojcze Nasz

Na dzi­siej­szym Czu­wa­niu Noc­nym pod­ję­li­śmy temat prze­ba­cze­nia. Prze­ba­cze­nie dla wie­lu z nas jest tema­tem trud­nym. Może czu­je­my gdzieś w głę­bi ser­ca powin­ność prze­ba­cza­nia a jed­nak tego nie czynimy.

 „prze­puść nam nasze winy jako i my prze­ba­cza­my naszym winowajcom”

Prze­ba­cze­nie jest przy­mio­tem Boga. W Biblii znaj­dzie­my róż­ne sytu­acje, kie­dy Bóg obda­ro­wu­je ludzi prze­ba­cze­niem. Dzie­je się tyl­ko wte­dy gdy czło­wiek zawra­ca się do Nie­go i pro­si o prze­ba­cze­nie. Dobrym przy­kła­dem jest przy­po­wieść o miło­sier­nym ojcu, któ­rą czy­ta­my w Ewan­ge­lii wg. św. Łuka­sza (15, 11-33). Bóg pra­gnie każ­de­mu prze­ba­czać, każ­de­go szu­ka indy­wi­du­al­nie. Prze­ba­cze­nie jest waż­niej­sze niż chleb codzien­ny. Jest ono potrze­bą ducho­wą. Prze­ba­cze­nie ochra­nia mnie przed złem, przed nie­opa­no­wa­ną chę­cią zemsty i odpła­ty. Jak prze­ba­czam, to nie pra­gnę odwe­tu, nie zapo­mi­nam. Jeże­li chcę, to mogę doma­gać się ludz­kiej spra­wie­dli­wo­ści za wyrzą­dzo­ne zło.

Brak prze­ba­cze­nia może obja­wiać się rów­nież w sfe­rach fizycz­nych poprzez cią­głe zmę­cze­nie, bóle, cho­ro­by psy­cho­so­ma­tycz­ne. Brak prze­ba­cze­nia jest źró­dłem: nie­na­wi­ści, zgorzk­nie­nia, żądzy zemsty. Jak otwar­ta rana jest podat­na na infek­cje, tak brak prze­ba­cze­nie jest polem do, któ­re­go sza­tan będzie czę­sto się odwoływał.

 Etapy przebaczania

 1. Uświa­do­mie­nie rany. Przy­zna­nie się do tej rany.
 2. Przy­ję­cie trud­nych i bole­snych uczuć i emo­cji, oraz odda­nie ich Jezusowi.
  Nie mogę zrzu­cać odpo­wie­dzial­no­ści za moje postę­po­wa­nie na rany, któ­re doświadczyłem.
 3. Pod­ję­cie decy­zji: JA CHCĘ PRZEBACZYĆ. (pierw­szy krok nale­ży do mnie)
  Mam to pra­gnie­nie, chcę spró­bo­wać poukła­dać rela­cje z daną osobą.
  To oso­ba pokrzyw­dzo­na czy­ni pierw­szy krok – jest to waż­ne w pro­ce­sie uzdrowienia.
 4. Współ­czu­cie dla tego, któ­ry nas skrzywdził.
  Nie może­my tego wymu­sić. Jest to łaska Boża, dzię­ki niej może­my na nowo poko­chać bliźniego.
  Nale­ży tą łaskę przy­jąć, nawet jeże­li nam trudno.
 5. Przy­ję­cie uzdrowienia.
 6. Bło­go­sła­wień­stwo nieprzyjaciół.
 7. Bycie wdzięcz­nym za dar prze­ba­cze­nia - czę­ste uwiel­bia­nie Boga. Codzien­ne uwiel­bie­nie otwie­ra nas na Bożą Miłość.

Wię­cej o prze­ba­cze­niu moż­na prze­czy­tać w książ­ce: Dar prze­ba­cze­nia, pojed­na­nia i Bożej miło­ści - Lin­da Schu­bert. Moż­na ją nabyć u nas w Domu Reko­lek­cyj­nym lub w Wydaw­nic­twie POMOC.

Pobierz modli­twę prze­ba­cze­nia uło­żo­ną przez o. DeGrandisa: 

Modli­twa prze­ba­cze­nia (73.7 KiB)

Uwa­ga!

Następ­ne czu­wa­nie 13 kwietnia.