Echo z Rekolekcji rodzin w Swarzewie 2-7.08.2016 r i 16-21.08.2016 r. w Ożarowie Maz.

Pozdra­wiam w Chrystusie !
Echo z Reko­lek­cji rodzin w Swa­rze­wie 2-7.08.2016 r16-21.08.2016 r. w Oża­ro­wie Maz.

 _DSC7828

 

W tym roku tema­ty doty­czy­ły krę­go­słu­pa rodzi­ny i mał­żeń­stwa. Co jest fun­da­men­tem trzy­ma­ją­cym mał­żeń­stwo na róż­nych pozio­mach? Pogłę­bia­li­śmy min:

- Sakra­ment Małżeństwa

-Krę­go­słup rodzi­ny: Zasa­dy moral­ne w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, war­to­ści, obec­ność Boga 

-Czy czło­wiek to tyl­ko stro­na fizycz­na i psychiczna?

-Prze­ka­zy­wa­nie wia­ry w rodzi­nie i rola Kościoła.

-Rola Modli­twy przed mał­żeń­stwem i w mał­żeń­stwie i rodzinie.

-Krę­go­słup to mał­żeń­stwo męż­czy­zny i kobie­ty połą­czo­nych miło­ścią na wzór Trój­cy św.

- Przy­jaźń mał­żeń­ska a wspól­na dro­ga do Pana Boga 

-Dla­cze­go mał­żeń­stwa się źle mają? (J. Pulikowski)

-Dla­cze­go nie wol­no łamać krę­go­słu­pa mał­żeń­stwa i rodziny?(skutki takie­go działania)

Dro­dzy !

Wczy­taj­my się w świa­dec­twa, któ­re są skut­kiem prze­ży­tych rekolekcji:

Świa­dec­twa: Reko­lek­cje rodzin Swa­rze­wo 2-7.08.2016 r.

To jest cud dla nas

Przed przy­jaz­dem mówi­li­śmy bar­dzo czę­sto o sepa­ra­cji, świat nas wcią­gał powo­li. Rok temu pod­czas waka­cji wstą­pi­li­śmy do sank­tu­arium i modli­li­śmy się do Maryi o pomoc bo ludz­ki­mi sila­mi nie było to moż­li­we, żeby dalej coś two­rzyć. Mary­ja nas tutaj przy­pro­wa­dzi­ła w tym roku- to jest cud dla nas. Chwa­ła Panu ! ”.

Świa­dec­twa: Reko­lek­cje rodzin Oża­rów Maz. 16-21.08.2016 r.

To następ­ny krok do moje­go cał­ko­wi­te­go nawrócenia

Każ­dy prze­ży­wa reko­lek­cje na swój spo­sób. dla mnie naj­waż­niej­sze były nie kon­tak­ty towa­rzy­skie, ale obec­ność Boga. Bar­dzo istot­ne było wyci­sze­nie i moż­li­wość modli­twy oraz roz­mo­wy z pro­wa­dzą­cy­mi i dają­cy­mi swo­je świa­dec­twa. Mam wiel­ką nadzie­ję, że to następ­ny krok do moje­go cał­ko­wi­te­go nawrócenia”

Tu dowie­dzie­li­śmy się o kon­tem­pla­cji wie­czor­nej (codzien­nej) sakra­men­tu małżeństwa

Zaraz po ślu­bie nasze mał­żeń­stwo się pięk­nie roz­wi­ja­ło, ale gdy poja­wi­ły się dzie­ci roz­wój zatrzy­mał się. Zaczę­ło bra­ko­wać „Jed­no­ści”, albo przy­naj­mniej dąże­nia do budo­wa­nia jed­no­ści mał­żeń­skiej. Tu dowie­dzie­li­śmy się o kon­tem­pla­cji wie­czor­nej (codzien­nej) sakra­men­tu mał­żeń­stwa, i odku­rzy­li­śmy sobie infor­ma­cje z nauk przed­mał­żeń­skich dzię­ki, któ­rym rozu­mie­li­śmy się na począt­ku mał­żeń­stwa. Np. to, ze męż­czy­zna po 8 godzi­nach pra­cy musi odpo­cząć w prze­ci­wień­stwie do kobiety”.

Mał­żeń­stwo to Nas Troje

Pan wyraź­nie zapro­sił mnie tutaj, choć było wie­le prze­szkód to jed­nak doje­cha­łam. To co jest dla mnie bar­dzo moc­nym przy­po­mnie­niem to, ze mał­żeń­stwo to Nas Tro­je. Zoba­czy­łam, że roz­mo­wa mie­dzy mał­żon­ka­mi może być też roz­mo­wą z Panem Bogiem. To bar­dzo popra­wia słu­cha­nie współ­mał­żon­ka. Już czu­je się bar­dziej spo­koj­na kie­dy o niej myślę (…). Marze­nia męża i wypo­wia­da­nie ich będzie dla mnie łatwiej­sze do słu­cha­nia. A przede wszyst­kim to, że moje emo­cje mogą być tym co zakłó­ca jego bez­pie­czeń­stwo. To bar­dzo dało mi do myśle­nia. Ten czas to potwier­dze­nie, że tyl­ko Bóg może popro­wa­dzić mał­żeń­stwo do świę­to­ści, choć cza­sem krzy­żem jest współ­mał­żo­nek. To wszyst­ko jest po coś- by bar­dziej być dla Boga”.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

Poniż­sze zdję­cia mówią o kon­fe­ren­cjach i świa­dec­twach z reko­lek­cji, księ­żach i parach mał­żeń­skich, któ­re gło­si­ły je o cza­sie prze­zna­czo­nym dla inte­gra­cji rodzin, o zaję­ciach dzie­ci i mło­dzie­ży, o opie­ku­nach i ani­ma­to­rach, o dniu spor­tu i o odno­wie­niach przy­rze­czeń mał­żeń­skich i o miste­riach na zakoń­cze­nie rekolekcji.

Miste­ria i pio­sen­ki na zakoń­cze­nie rekolekcji:

DSC01102 DSC01107DSC01050DSC01077DSC01043DSC00890DSC01051DSC01012DSC00964DSC00862

Warsz­ta­ty kosme­tycz­ne Pani Ali­cji Biłat z Gdańska

DSC00865DSC00951

_DSC8683_DSC8687Kon­fe­ren­cja Pań­stwa Anny i Mar­ci­na Jarmoszka

_DSC8573dzień spor­tu pro­wa­dzo­ny przez Patry­cję i Dawi­da z Puc­ka_DSC8656_DSC7924 GRUPA NAJMŁODSZYCH DZIECI_DSC8645_DSC8556_DSC8430_DSC8415 _DSC8408Odno­wie­nie Przy­rze­czeń Mał­żeń­skich_DSC8382_DSC8373_DSC8308Świa­dec­two ze Wspól­no­ty Sychar, Pani Mir­ka Pakur_DSC8359

Kon­fe­ren­cja ks. Bogu­sła­wa cpps

_DSC8301_DSC7954Kon­fe­ren­cja Pań­stwa Marii i Wal­de­ma­ra Tlagów

_DSC8056_DSC8109_DSC8153_DSC8113


 _DSC7771_DSC7762 Ks. Piotr Pawlukiewicz

Kon­fe­ren­cja ks. Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza z Warszawy_DSC7799

                                                      spo­tka­nie animatorów

_DSC7896_DSC7921 SPOTKANIE ANIMATORÓW GRUP

_DSC7924 GRUPA NAJMŁODSZYCH DZIECIPra­ca z dzieć­mi_DSC7928_DSC7930_DSC7966_DSC7977_DSC7780 DSC00951 DSC00865 DSC00964 DSC00862 DSC01012 DSC00890 DSC01051 DSC01043 DSC01077_DSC7650

_DSC7661