Inkorporacja definitywna w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa

To nie wy wybra­li­ście Mnie, lecz Ja wybra­łem was i Ja wyzna­czy­łem was, aby­ście szli, przy­no­si­li owoc i aby wasz owoc był trwa­ły” (J 15, 16)

wręczenie krzyża misyjnego kl. Marcinowi

wrę­cze­nie krzy­ża misyj­ne­go kl. Marcinowi

Przy­cho­dzi taki moment w życiu kie­dy z całe­go ser­ca kan­dy­dat chce się ofia­ro­wać Bogu na służ­bę do koń­ca swo­je­go życia. Ta chwi­la jest poprze­dzo­na dłu­go­let­nim przy­go­to­wa­niem i for­ma­cją, aby decy­zja była doj­rza­ła. Powie­dze­nie Bogu „Tak” jest odpo­wie­dzią na usły­sza­ne wezwa­nie. Jest to przy­lgnię­cie do Boga Ojca z dzie­cię­cą ufno­ścią. To wła­śnie poprzez czło­wie­ka Bóg może dzi­siaj kon­ty­nu­ować swo­je dzie­ło pojed­na­nia. Do tego dzie­ła ze szcze­gól­ną zapro­sze­nie są misjonarze.

Dzi­siej­szy świat coraz bar­dziej potrze­bu­je obmy­cia w Krwi Chry­stu­sa. Nasz Pan Jezus Chry­stus pra­gnie aby­śmy trwa­jąc w czy­sto­ści, ubó­stwie i posłu­szeń­stwie, zanu­rza­li w Jego Krwi wszyst­kich cho­rych, błą­dzą­cych, znie­wo­lo­nych, zała­ma­nych na duchu i pogrą­żo­nych w grze­chach oraz wszel­kiej nędzy…” (frag­ment ze skła­da­nych życzeń)

W tym roku for­ma­cyj­nym inkor­po­ra­cję defi­ni­tyw­ną zło­ży­ło czte­rech Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Br. Mar­cin Paw­lic­ki CPPS zło­żył inkor­po­ra­cję defi­ni­tyw­ną 23 wrze­śnia 2012 r. w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa na ręce Księ­dza Pro­win­cja­ła Fran­cisz­ka Grzy­wy CPPS. W Chor­wa­cji trzech misjo­na­rzy: br. Mari­jan Zubak CPPS, br. Stje­pan Horvat CPPS i br. Davor Luka­če­vić CPPS zło­ży­ło inkor­po­ra­cję defi­ni­tyw­ną na ręce Księ­dza Pro­win­cja­ła Fran­cisz­ka Grzy­wy CPPS . Uro­czy­stość mia­ła miej­sce w para­fii św. Miko­ła­ja w Dugo Selu w Chor­wa­cji pod­czas świę­ta św. Kaspra del Bufa­lo, 21 paź­dzier­ni­ka 2012 r.

 Misjonarze Krwi ChrystusaInkorporacja definitywna braci z Chorwacji