Letnie rekolekcje dla dzieci 2016 rok

DSC00305DSC09112Uda­ny wypo­czy­nek feryj­ny dla dzie­ci

  ze szko­ły pod­sta­wo­wej:

* rado­sne spo­tka­nie z Chry­stu­sem

  (Msza, miste­ria, warsz­ta­ty)

* zaba­wy, gry, kon­kur­sy, atrak­cje

Gwa­ran­to­wa­na opie­kuń­cza kadra tak­że świec­kich

   i noc­le­gi z peł­nym wyży­wie­niem.

   Temat: Otwar­ci na Bożą miłość i przy­jaźń             

PROWADZĄCY: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa CPPS                        

TERMIN: od 5 VII (godz.1400) do 10 VII 2016r.                  

MIEJSCE: Dom Reko­lek­cyj­ny,

          Oża­rów Mazo­wiec­ki,     e-mail:ozarow@cpps.pl                                                                                                                                       

  1. Zamoy­skie­go 19     www.ozarow.cpps.pl                           

KOSZT: 250 zł                                                            

KONTAKT i ZAPISY: tel. (22) 722-12-57, 797-002-334                                     

Pla­kat dzie­ci LATO 2016 (1)

LISTA  RZECZY  POTRZEBNYCH  NA  REKOLEKCJE  LETNIE 2016

 Przed­mio­ty kul­tu reli­gij­ne­go:

- modli­tew­nik lub ksią­żecz­ka z rachun­kiem sumie­nia;

- inne wg uzna­nia.

Piśmien­ne:

- mały zeszy­cik;

- dłu­go­pis;

- inne wg uzna­nia.

Odzież (sto­sow­na do miej­sca – nie na ramiącz­ka i nie dużo przed kola­na):

- zmia­ny bie­li­zny (6 par);

- koszul­ki (5-6 sztuk);

- spodnie / spód­ni­ce (łącz­nie 3-4 pary);

- skarpety/ raj­sto­py (łącz­nie 6 par);

- sweter/ blu­za cie­pła (łącz­nie 2-3 sztu­ki);

- piża­ma (1 + dru­ga ewen­tu­al­nie na zapas);

- kurt­ka (1 + dru­ga ewen­tu­al­nie na zapas);

- buty (2 pary);

- kap­cie do cho­dze­nia po domu;

- klap­ki pod prysz­nic;

- ewen­tu­al­nie szla­frok;

- inne wg uzna­nia.

Przy­bo­ry czy­sto­ścio­we:

- ręcz­nik mały do rąk i buzi;

- ręcz­nik kąpie­lo­wy;

- mydło w mydel­nicz­ce;

- szam­pon do wło­sów (+ewen­tu­al­nie suszar­ka);

- pasta do zębów;

- szczo­tecz­ka do zębów;

- gąb­ka do mycia;

- chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne (ok. 5 paczek);

- kosme­tycz­ka;

- inne wg uzna­nia.

Leki i kosme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­ne:

- leki przyj­mo­wa­ne sta­le przez dziec­ko z opi­sem daw­ko­wa­nia;

- leki przyj­mo­wa­ne doraź­nie przez dziec­ko z opi­sem daw­ko­wa­nia;

- Avio­ma­rin na podróż;

- krem z fil­trem od słoń­ca;

- waze­li­no­wa pomad­ka do ust na mróz;

- inne wg uzna­nia.

 

Tele­fo­ny komór­ko­we i inny sprzęt elek­tro­nicz­ny będzie w depo­zy­cie u wycho­waw­cy gru­py i wyda­wa­ny dzie­ciom tyl­ko w okre­ślo­nym cza­sie (naj­praw­do­po­dob­niej mię­dzy kola­cją a pro­gra­mem wie­czor­nym). Ist­nie­je moż­li­wość kon­tak­to­wa­nia się z dziec­kiem poprzez tele­fon Domu Misyj­ne­go.

Kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka reko­lek­cji w Oza­ro­wie wzór

Bookmark and Share