Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa - Michał Niemiec

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Dro­dzy prze­ży­wa­my mie­siąc lipiec, dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i wszyst­kich, któ­rzy żyją ducho­wo­ścią Krwi Pań­skiej jest to mie­siąc wyjąt­ko­wy. Zapra­szam do szcze­gól­nej modli­twy do Krwi Pań­skiej, aby dozna­wać Jej ochro­ny i uzdro­wie­nia. Zapra­szam tak­że do odwie­dzin reko­lek­cyj­nych naszych Domów Misyj­nych jak i Sank­tu­ariów poświę­co­nych czci Krwi Chrystusa.

Z Bło­go­sła­wień­stwem ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

Michał Nie­miec<cormniemiec@gmail.com> napi­sał:

link do nut PDF<-  lita­nia,     link do nut ->litania_harmonizacja