Moc modlitwy wstawienniczej i za zmarłych

OLYMPUS DIGITAL CAMERAmłodzieżowe czuwania nocne

1.W mie­sią­cu listo­pa­dzie podej­mij­my szcze­gól­na modli­twę za naszych zmar­łych z rodzin, ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i ze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Nasza pamięć i modli­twa za zmar­łych dzia­ła na zasa­dzie komu­nii świę­tych. Ci, któ­rzy śą po śmier­ci w czyść­cu odwdzię­cza­ją się dla nas swo­im wstawiennictwem.

2.Ponie­waż Pan Jezus powie­dział: „O cokol­wiek wspól­nie pro­sić będzie­cie w Imię moje otrzy­ma­cie”(J14,15), jak też zachę­cał „Pro­ście a będzie Wam dane, szu­kaj­cie a znaj­dzie­cie, pikaj­cie a będzie wam otworzone”(Mt 7,7-11). Wie­rząc też w Opatrz­ność Boga nad nami i całym świa­tem podej­mu­je­my modli­twę nie tyl­ko w poje­dyn­kę, ale wspól­nie w inten­cjach dobrych wybo­rów dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa jak i dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa aku­rat 9-mie­sie­cy przed tymi wyda­rze­nia­mi. Zachę­cam wszyst­kich człon­ków, sym­pa­ty­ków naszej Wspól­no­ty, jak i przy­ja­ciół do odma­wia­nia poniż­szej modlitwy:

Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC

Wszech­mo­gą­cy i Dobry Boże, któ­ry masz szcze­gól­ny plan wzglę­dem poszcze­gól­nych osób, naro­dów, a tak­że i Wspól­not Kościo­ła. Wie­rzy­my, że w swo­jej woli powo­ła­łeś do ist­nie­nia Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, jak też Wspól­no­tę Krwi Two­je­go Syna jako Ruch Kościel­ny dla osób świeckich.

Boże w Trój­cy Jedy­ny pro­si­my Cię o Two­je­go Ducha Świę­te­go, aby On pro­wa­dził w nad­cho­dzą­cych wybo­rach odpo­wie­dzial­nych za przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na szcze­blu Kra­ju, Pod­re­gio­nu, Die­ce­zji i Para­fii Jeste­śmy goto­wi, aby obja­wi­ła się Two­ja Wola, a nie nasze wyobra­że­nia, aby mogli być wybra­ni ci ‚któ­rzy są potrzeb­ni na ten moment w histo­rii nasze­go Zgro­ma­dze­nia i Wspól­no­ty, dla ich roz­wo­ju zgod­nie z myślą i pra­gnie­niem Zało­ży­cie­la św. Kaspra del Bufa­lo i w odpo­wie­dzi na zna­ki cza­su, czy­li potrze­by współ­cze­sne­go Kościo­ła i świa­ta. Amen

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi –módl się za nami

Św. Józe­fie –módl się za nami

Św. Fran­cisz­ku Ksa­we­ry –módl się za nami

Św. Kasprze –módl się za nami

Św. Mario de Mat­tias –módl się za nami

(Za zgo­dą Pro­win­cja­ła i Rady Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa 03.10.2016 r.)

Pozdra­wiam z wdzięcz­no­ścią. ks. Bogu­sław cpps