Rekolekcje dzieci 2015!

Jak co roku w Domu Misyj­nym pw św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­wa­ły się  waka­cyj­ne reko­lek­cje dla dzie­ci. Na to spo­tka­nie przy­je­cha­ły dzie­ci z róż­nych stron Pol­ski: z Gar­wo­li­na, War­sza­wy,  ze Ślą­ska, z Pod­kar­pa­cia i innych miejsc. Przez cały tydzień uczy­li­śmy się jak być dobrym Misjo­na­rzem Chry­stu­sa. Spo­tka­niu, swo­im wsta­wien­nic­twem, towa­rzy­szył świę­ty Kasper del Bufa­lo, zało­ży­ciel Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. W cza­sie reko­lek­cji pozna­wa­li­śmy kul­tu­rę i  zwy­cza­je ludów żyją­cych w kra­jach misyj­nych, przy­glą­da­li­śmy się rów­nież pra­cy misjo­na­rzy. Sta­ra­li­śmy się przez modli­twę, codzien­ną Eucha­ry­stię, zaba­wę i wspól­nie spę­dza­ny czas przy­bli­żać do Pana Boga.

Uczest­nicz­ka reko­lek­cji z Garwolina