Ogniskowe Dni Młodych 29.06 – 3,07. 2020 w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

Ogni­sko­we  Dni Mło­dych 29.06 – 3,07. 2020

 

Temat nasze­go tego­rocz­ne­go spo­tka­nia – Eucha­ry­stia źró­dłem nasze­go codzien­ne­go życia

 

Wita­my ser­decz­nie w pro­gach nasze­go Misyj­ne­go Domu

 

Ponie­dzia­łek 29.06. 2020 –  Uro­czy­stość Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła

16.00 - Zakwa­te­ro­wa­nie – Dzień zjazdu

18.00 – Msza św na roz­po­czę­cie rekolekcji

19.00 – Kola­cja ( pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń )

20.00 –Wie­czo­rek zapo­znaw­czy, wspól­na rekreacja.

Kon­fe­ren­cja wstęp­na ( nie­spo­dzian­ka ) Czym jest Eucharystia?

Film ” Ja jestem ” o cudzie obec­no­ści Jezu­sa w Eucharystii

22.30 –   Silen­cium Sacrum

 

Wto­rek 30.06.2020

7.30 – Pobudka

8.00 – Modli­twa poran­na z krót­kim tema­tem dnia „Znak krzy­ża pozdro­wie­nie ludu

8.20 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia  I Akt Skru­chy „Prze­ba­cza­nie i pojednanie”

Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu

Medy­ta­cja oso­bi­sta nad wybra­nym tekstem

11.30 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii

12.00 – Eucharystia

13.00 – Obiad, pomoc przy zmy­wa­niu i nakrywaniu

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.30 – Temat dnia II „Sło­wo Boże” jako dro­go­wskaz w naszym pielgrzymowaniu

16.30 –  Spo­tka­nie ze Sło­wem Bożym ( roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w grupach )

18.30 – Kola­cja przy grillu

20.00 – Ado­ra­cja z modli­twą o wewnętrz­ne uzdro­wie­nie ( pro­wa­dzo­na przez grupę )

21.30 -  Bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne ( Fatim­skie) dla chętnych

22.30 – Silen­cium Sacrum

 

Śro­da 1.07. 2020

7.30 – Pobudka

8.00 – Modli­twa poran­na z krót­kim tema­tem dnia 5 zna­ków obec­no­ści Jezusa.

8.20 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia „Przy­go­to­wa­nie darów”

Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakramentu

Medy­ta­cja oso­bi­sta nad wybra­nym tekstem

11.30 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii

12.00 – Eucharystia

13.00 – Obiad, pomoc przy zmy­wa­niu i nakrywaniu

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

15.30 – Temat dnia „Kon­se­kra­cja ”

16.30 - Pogłę­bie­nie tema­tu o Eucharystii

Film – „Tajem­ni­ca Eucha­ry­stii” Cata­li­na Rivas lub roz­wa­ża­nie Pisma Świętego

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa na zewnątrz ( pro­wa­dzo­na przez grupę )

21.00 -  Bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne reli­kwia­rzem św Kaspra dla chętnych

Pod­su­mo­wa­nie prze­ży­te­go dnia w grupach

22.30 – Silen­cium Sacrum

 

Czwar­tek 2.07.2020

7.30 – Pobudka

8.00 – Modli­twa poran­na z krót­kim tema­tem dnia cd 5 zna­ków obec­no­ści Jezusa

8.20 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia  „ Komu­nia Święta”

Przy­go­to­wa­nie pro­gra­mu dla dzieci !!!!

11.30 – Przy­go­to­wa­nie do Eucharystii

12.00 – Eucharystia

13.00 – Obiad, pomoc przy zmy­wa­niu i nakrywaniu

Czas dla apo­stol­stwa dla dzie­ci pro­gram rekre­acyj­ny + Miste­ria wieczorne 

Trans­mi­sja dla dzie­ci przy­go­to­wa­na przez uczest­ni­ków rekolekcji.

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Miste­ria spo­tka­nie w gru­pie na pod­su­mo­wa­nie dnia

 

Pią­tek 3.07.2020

7.30 – Pobudka

8.00 – Uro­czy­sta Msza św „Misja - rozesłanie”

9.00 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.30 – Ducho­we ogni­sko - pod­su­mo­wa­nie prze­ży­te­go cza­su reko­lek­cji przez

dzie­le­nie się swo­imi doświad­cze­nia­mi i refleksjami

11.15 - Pako­wa­nie się i sprzą­ta­nie pokoju.

12.00 - Poże­gna­nie

 

Zaproś swo­je kole­żan­ki i swo­ich kole­gów na reko­lek­cje, aby i oni mogli spo­tkać się ze swo­im Panem, aby Go mogli lepiej poznać, poko­chać i naśladować.

Zgłoś swój przy­jazd jak naj­szyb­ciej, oraz swo­ją goto­wość aby być ani­ma­to­rem w przy­szłych reko­lek­cjach i Świę­cie Dzieci

Zapi­sy i infor­ma­cje:  22 722 12 57 (tel. fur­ta)       tel. kom. 732 215 576 

             e – mail: ozarow@cpps.pl

727-576-361 (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS)

           zbigniew@odkupieni.pl

Ofia­ra na pokry­cie kosz­tów poby­tu i wyży­wie­nia 250 zł od oso­by gdyż reko­lek­cje są dłuż­sze w tym roku, w przy­pad­ku rodzeń­stwa to te oso­by mają zniż­kę i pła­cą po 200 zł od oso­by. Jeśli ktoś nie jest w sta­nie pokryć peł­nej sumy z powo­du trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej, to może pro­sić o zniż­kę u odpo­wie­dzial­ne­go za te reko­lek­cje. Mło­dzież ma moż­li­wość też odpra­co­wa­nia w Domu Misyj­nym poprzez tak zwa­ny „wolon­ta­riat” pomoc przy sprzą­ta­niu domu po gru­pach, wspól­nych akcjach apo­stol­skich jak na przy­kład pomoc przy reko­lek­cjach dla rodzin i dzie­ci jako ani­ma­tor jeśli ktoś już ma do tego odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie i doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Ci któ­rzy nie mają jesz­cze do tego przy­go­to­wa­nia a chcą być w przy­szło­ści ani­ma­to­ra­mi mogą być jako pomoc­ni­cy dla animatorów.

Niech hoj­ność wasze­go ser­ca i wza­jem­na pomoc pomię­dzy wami, umoż­li­wi udział mło­dzie­ży w tego­rocz­nych reko­lek­cjach. Pierw­szeń­stwo do bycia ani­ma­to­rem dla dzie­ci w naszym Domu Misyj­nym  będą mie­li zawsze ci któ­rzy odby­li już swo­je reko­lek­cje u nas lub już słu­ży­li jako ani­ma­to­rzy i dobrze wywią­zy­wa­li się z powie­rzo­ne­go im zada­nia. Potrze­bu­je­my bar­dzo peł­no­let­nich osób, aby mogli być pierw­szy­mi ani­ma­to­ra­mi, nato­miast ci któ­rzy nie są jesz­cze peł­no­let­ni mogą być jako dru­dzy aby nabie­rać doświad­cze­nia i przy­go­to­wać się do tego aby być też pierw­szy­mi. Może to być pięk­ny czas słu­że­nia i doświad­cze­nia Jezu­sa pomię­dzy nami bo jak sam Jezus powie­dział  „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)                           Cze­ka­my na wasze jak naj­szyb­sze zgłoszenia !!!