7/8 MARCA 2020 Nocne Czuwanie w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

NOCNE CZUWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DOMU MISYJNYM MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 7/8 MARCA 2020 

TEN KTO KOCHA CHCE BYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z OSOBĄ 

                                       UKOCHANĄ !!!

                                                                                          JEZUS DO KOŃCA NAS UMIŁOWAŁ. ODDAJĄC ZA NAS SWOJE ŻYCIE, PRZELEWAJĄC ZA NAS SWOJĄ NAJDROŻSZĄ KREW.

POZOSTAWIAJĄC NAM SIEBIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. KARMIĄC NAS SWOIM CIAŁEM SWOJĄ KRWIĄ

DAJ I TY SWOJĄ ODPOWIEDŹ NA JEGO BEZGRANICZNĄ MIŁOŚĆ I SKORZYSTAJ Z ZAPROSZENIA . WEŹ UDZIAŁ Z NAMI W NOCNYM CZUWANIU KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ JUŻ W MARCU

ABY CIESZYĆ SIĘ I RADOWAĆ ZE SPOTKANIA ZE SWOIM PANEM ABY DOBRZE SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

 

Zapra­sza­my szcze­gól­nie mło­dzież,  aby wspól­nie doświad­czyć miło­ści i obec­no­ści Boga, poprzez  wspól­ny pro­gram: śpiew modli­twę i atmos­fe­rę duchową.

 

 PLAN CZUWANIA

20,00 – Wpro­wa­dze­nie w kli­mat czu­wa­nia i spo­tka­nia się ze swo­im Panem

  • Krót­kie misterium
  • Otwórz­cie drzwi Chry­stu­so­wi - ŚWIADECTWO

21,00 – Jasno­gór­ski Apel - zapro­sze­nie Maryi aby nas pro­wa­dzi­ła do spo­tka­nia ze

swo­im Synem

21,15 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go sakramentu

-  Modli­twa o dar ado­ra­cji ( ks Zbigniew )

21,30 – Roz­po­czę­cie pro­wa­dze­nia ado­ra­cji przez wyzna­czo­ne grupy

( mło­dzież wraz z kle­ry­kiem, gru­pa modli­tew­na z Oża­ro­wa z Wier­szy itd.. )

23,30 – Przy­go­to­wa­nie do nie­dziel­nej Eucharystii

24,00 – Eucharystia

1,00  - Czas na kon­sump­cje wła­sne­go pro­wian­tu z moż­li­wo­ścią otrzy­ma­nia cie­płej her­ba­ty   (pół godzi­ny ado­ra­cji w ciszy dla chęt­nych bez­po­śred­nio po Mszy św )

1,30  - Reali­za­cja wspól­ne­go pro­gra­mu pro­wa­dzo­ne­go przez wyzna­czo­ne oso­by          czy też gru­py modli­tew­ne ciąg dalszy ….….…..

5,00 – Spon­ta­nicz­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie za ten wspól­ny czas ze swo­im Panem, Zba­wi­cie­lem i Odku­pi­cie­lem, a przede wszyst­kim naj­lep­szym przyjacielem.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na czu­wa­nie do nasze­go Domu Misyj­ne­go, aby wspól­nie modlić się w inten­cjach całe­go nasze­go naro­du o łaskę nawró­ce­nia i pogłę­bie­nia swo­jej wia­ry przede wszyst­kim za ludzi mło­dych zagu­bio­nych, czy też znie­wo­lo­nych róż­ny­mi nało­ga­mi. Pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie swo­je­go przy­by­cia, a tak­że goto­wo­ści popro­wa­dze­nia któ­rejś z wyzna­czo­nych godzin, przez co uła­twi­cie nam całą orga­ni­za­cję i nasze przy­go­to­wa­nie.  Ocze­ku­ją Was Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz ze swo­imi współ­pra­cow­ni­ka­mi i ani­ma­to­ra­mi. Tele­fon kon­tak­to­wy Domu Misyj­ne­go  tel. 22 722 12 57 kom. 732 215 576

Ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS tel. kom. 727 576 361

---------------------------------------------------------------------

Wspo­mnie­nia z czu­wa­nia stycz­nio­we­go 2020 r.