Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

15.11.2017 r. od godz. 17.00 do 16.11.2017 r. do godz. 17.00 gości­li­śmy w naszym Domu Misyj­nym szcze­gól­ne­go Gościa - Mary­ję Jasno­gór­ską w w nie­pe­re­gry­nu­ją­cym obra­zie po wszyst­kich klasz­to­rach zako­nów męskich w Pol­sce. Wspól­nie z księż­mi opie­ku­na­mi WKC prze­ży­wa­li­śmy to nawie­dze­nie cudow­ne­go obra­zu przez Mszę św. spra­wo­wa­ną w śro­dę 15.11.2017 r. o godz. 18.00 pod prze­wod­nic­twem ks. Ksa­we­re­go CPPS. W wyglan­so­wa­nej homi­lii mogli­śmy usły­szeć histo­rię tego obra­zu wędru­ją­ce­go już po klasz­to­rach Pol­skich od 1963 roku, a więc cza­sów ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. na Mszy św. gości­li­śmy tak­że licz­nie zgro­ma­dzo­ną Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz. jak też nasze sąsiad­ki Sio­stry Urszu­lan­ki. Wszyst­kim Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za obec­ność i za wspól­ną modli­twę. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa