Rekolekcje dzieci 17 – 21.02.2020

 

               Rekolekcje dzieci 17 – 21.02.2020

     Dekalog czyli dziesięć drogowskazów Pana Boga

   Witamy serdecznie w progach naszego Domu Misyjnego

Poniedziałek 17.02.2020 - dzień zjazdu

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po poko­jach, zapo­zna­nie się z pro­gra­mem rekolekcyjnym

17.30 – Msza św na roz­po­czę­cie naszych dni rekolekcyjnych

18.30 – Kola­cja , pomoc przy nakry­wa­niu i wycie­ra­niu naczyń.

20.00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z nie­spo­dzian­ką ( pogod­ny wie­czór miste­rium „Cukie­rek” ,

              podział na gru­py, roz­po­czę­cie łań­cu­cha Miło­ści, przy­go­to­wa­nie nazwy dla swo­jej grupy)

21.00 – Apel Jasno­gór­ski z modli­twą wieczorną.

22.00 – Cisza noc­na, niech Cię sen nasz chwa­li Panie

Wtorek 18.02.2020. 

7.30 – Pobudka

8.00 – Poran­na modli­twa w kapli­cy ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia  - Przy­ka­za­nia Boże jako dar Pana Boga.

Miste­rium – .….….….….….……

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej grupy

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.30 – Wspól­na zaba­wa w poszcze­gól­nych orga­ni­zo­wa­nych miej­scach, każ­da z grup przy­go­to­wu­je                      .             nazwę dla swo­jej gru­py, oraz jakąś zaba­we czy pio­sen­kę z pokazywaniem.

16.00 – Przed­sta­wie­nie się grup z wybra­ną przez sie­bie nazwą. Kon­kurs trzy naj­lep­sze grupy !!!

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

19.30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa jeśli pogo­da pozwo­li to przy kaplicz­kach na zewnątrz

20.15 -   Pogod­ny wie­czór może być też jakiś krót­ki film

22,00 – Cisza nocna

Środa 19.02.2020.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia  Sta­ła więź i przy­jaźń z Bogiem  (Trzy pierw­sze )

Miste­rium - .….….….….….….….….

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej gru­py ( Pro­ce­sja darów )

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.00–  Wyj­ście do par­ku i pla­cu zabaw itd.

15.00- Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w plenerze

17.00- Przy­go­to­wa­nie w gru­pach adoracji

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze spowiedzi

20.00 – Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez gru­py. Bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie indywidualne

22,00 – Cisza nocna

Czwartek 20.02.2020.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na grupa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia Odpo­wie­dzial­ność za wła­sne życie i życie innych ludzi ( pozo­sta­łe 7 )

              Misterium .….….….…?

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej grupy

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.30– Zada­nia w grupach

15.30- Rekre­acja na auli

16.15- Przy­go­to­wa­nie w gru­pach przed­sta­wień tzw. Misteriów

18.00 – Kola­cja pomoc w kuchni

20.00 – Przed­sta­wie­nie miste­rii na auli

Pod­su­mo­wa­nie reko­lek­cji we wła­snych gru­pach (zro­bić to pisem­nie nama­lo­wać pla­kat i

             przy­nieść jako dar na Mszę św następ­ne­go dnia, wspól­na modli­twa wieczorna)

23,00 – Cisza nocna

Piątek 21.02.2020.

8.00- Pobud­ka

8.30- Uro­czy­sta Msza Świę­ta i nie­spo­dzian­ka dla rodzi­ców, przy­go­to­wa­na przez dzieci.

Zapra­sza­my rodzi­ców, opiekunów.

9.30- Śnia­da­nie dla dzie­ci / Rodzi­ce, opie­ku­no­wie - czas przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem aby

dzię­ko­wać Bogu za swo­je pocie­chy  i pro­sić o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nich

10.15- Pako­wa­nie się i sprzą­ta­nie pokoi.

11.00- Poże­gna­nie

Do zoba­cze­nia na Świę­cie Dzie­ci  5. 07 do 9.07 Lip­ca 2020 na któ­re już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my. A wszyst­kim rodzi­com od ser­ca dzię­ku­je­my, za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w reko­lek­cjach i ich święcie.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa Oża­rów Mazowiecki

  1. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
  2. Seba­stian Pię­ta CPPS

wraz z ani­ma­to­ra­mi mło­dzie­żo­wy­mi WKC