Niedziela Misyjna w Siedlcach - parafia pw. św. Jana Pawła II

Dnia 1 grud­nia 2019 roku. Nie­dzie­la Misyj­na w Sie­dl­cach - para­fia pw. św. Jana Paw­ła II


Świa­dec­two Agnieszki
Obec­nie miesz­kam w War­sza­wie, jed­nak­że uro­dzi­łam się w małym mia­stecz­ku w woje­wódz­twie War­miń­sko-mazur­skim. Wycho­wa­łam się w rodzi­nie wie­lo­dziet­nej, tata zma­gał się z pro­ble­mem alko­ho­li­zmu i przemocy.
Miło­ści szyb­ko zaczę­łam szu­kać w klu­bach i barach, coraz głę­biej wcho­dzi­łam w grzech, doszły ćwi­cze­nia jogi i okul­tyzm. Następ­nie poja­wi­ła się sil­na bez­sen­ność i depre­sja, w efek­cie któ­rej chcia­łam ode­brać sobie życie.
Czu­łam prze­ra­ża­ją­cy nie­po­kój, żal, złość i strasz­ną ciem­ność. Pew­nej bez­sen­nej nocy … czy­taj dalej