Odpust Krwi Chrystusa – 1 lipca 2018 r. w Częstochowie

Odpust Krwi Chrystusa – 1 lipca 2018 r.

Odpust Krwi Chry­stu­sa, 1 lip­ca 2018 r. w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

Pro­gram:

 • 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa
 • 12.00 – Poczę­stu­nek
 • 13.30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

  – poświę­ce­nie scho­dów wewnątrz nowe­go kościo­ła

 • 15.00 – Modli­twa o uzdro­wie­nie i pojed­na­nie mocą Krwi Chry­stu­sa
  – Uro­czy­ste odda­nie się Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa

  – Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

  Zobacz wię­cej:
Bookmark and Share